ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

ATOL zimní kapalina do ostřikovačů -30°C, 5 L

Akce
ATOL zimní kapalina do ostřikovačů -30°C, 5 L
Výrobce:ATOL Automotive
Katalogové číslo:100000591
EAN kód:8595631200230
Skupinové balení:3 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:220,00 Kč
Běžná cena s DPH:266,20 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:165,00 Kč
Akční cena s DPH:199,65 Kč
Kvalitní čisticí mrazuvzdorná kapalina se svěží vůní do všech typů ostřikovačů motorových vozidel.
 
  • Čistí skla, nezatěžují životní prostředí a chrání ostřikovací systém před korozí.
  • Vyrobena z kvalitních surovin, nevytváří na skle úsady (použita demineralizovaná voda), používání je příjemné díky aromatizaci kapalin.
  • Dokonale odstraňuje nečistoty a zanechává křišťálově čisté sklo.
  • Směs do ostřikovačů je nevhodná k rozmrazování oken! K rozmrazení skel je nutné použít Rozmrazovač oken.
  • Při ředění směsí do ostřikovačů je nutné se řídit tabulkou ředění.
  • Zámrznost kapaliny udává mrazuvzdornost v nádržce ostřikovače.
  • Příjemné melounové aroma.
    Při jízdě autem dochází vlivem proudění vzduchu k rychlejšímu odloučení lihové složky a zůstatková voda po setření stěrači může zamrzat.
  • Doporučujeme používat kapaliny s vyšší zámrzností než je aktuální venkovní teplota.

Používá se většinou neředěný, ATOL -30°C lze ředit podle následující tabulky.

Doporučené ředění:
 
Objemové díly ATOL –30°CObjemové díly vodaBod tuhnutí (°C)
11-13

Bezpečnostní opatření:
Odmašťuje pokožku úměrně svojí koncentraci, páry působí narkoticky. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Výrobky jsou nepoživatelné.

První pomoc:
V případě požití vyhledat lékařskou pomoc a předložit etiketu nebo obal výrobku.

Přeprava a skladování:
Přeprava je v původních obalech a musí být v souladu s obecně právními předpisy. Skladuje se v původních uzavřených obalech a krytých skladech, odpovídajících podmínkám platným pro skladování hořlavin.


Bezpečnostní upozornění:
 

  

                   Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P405 Skladujte uzamčené.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX