Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

ATOL zimní kapalina do ostřikovačů -30°C 5 l

Akce
ATOL zimní kapalina do ostřikovačů -30°C 5 l
Výrobce:ATOL Automotive
Katalogové číslo:081240
EAN kód:8595631200230
Skupinové balení:3 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:142,00 Kč
Běžná cena s DPH:171,82 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:107,00 Kč
Akční cena s DPH:129,47 Kč
Kvalitní čisticí mrazuvzdorná kapalina se svěží vůní do všech typů ostřikovačů motorových vozidel.
 
  • Chrání ostřikovací systém před korozí.
  • Vyrobena z kvalitních surovin, nevytváří na skle úsady (použita demineralizovaná voda), používání je příjemné díky aromatizaci kapalin.
  • Dokonale odstraňuje nečistoty a zanechává křišťálově čisté sklo.
  • Směs do ostřikovačů je nevhodná k rozmrazování oken! K rozmrazení skel je nutné použít Rozmrazovač oken.
  • Při ředění směsí do ostřikovačů je nutné se řídit tabulkou ředění.
  • Zámrznost kapaliny udává mrazuvzdornost v nádržce ostřikovače.
  • Při jízdě autem dochází vlivem proudění vzduchu k rychlejšímu odloučení lihové složky a zůstatková voda po setření stěrači může zamrzat.
  • Doporučujeme používat kapaliny s vyšší zámrzností než je aktuální venkovní teplota.

Používá se většinou neředěný, ATOL -30°C lze ředit podle následující tabulky.

Doporučené ředění:
 
Objemové díly ATOL –30°CObjemové díly vodaBod tuhnutí (°C)
11-13

Bezpečnostní opatření:
Odmašťuje pokožku úměrně svojí koncentraci, páry působí narkoticky. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Výrobky jsou nepoživatelné.

První pomoc:
V případě požití vyhledat lékařskou pomoc a předložit etiketu nebo obal výrobku.

Přeprava a skladování:
Přeprava je v původních obalech a musí být v souladu s obecně právními předpisy. Skladuje se v původních uzavřených obalech a krytých skladech, odpovídajících podmínkám platným pro skladování hořlavin.


Bezpečnostní upozornění:
 

  

                   Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P405 Skladujte uzamčené.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

17.02.2021

Dárek k nákupu

K nákupu nad 1 000 Kč dostanou zákazníci zdarma dezinfekční gel 100ml.

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

MenuX

InformaceX