ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Zásady ochrany osobních údajů

vypracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů ve smyslu článků 13 a 14 nařízení (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“)

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

Internetový obchod (dále jen „e-shop“) lze definovat jako prodej zboží nebo služeb s využitím informačních a komunikačních technologií a webových aplikací v prostředí internetu, kde na jedné straně tohoto vztahu je provozovatel e-shopu a na druhé zákazník e-shopu (dále jen „zákazník“). Při nákupu v eshopu dochází mezi provozovatelem a zákazníkem k uzavření kupní smlouvy realizované přes internet (smlouva uzavřená na dálku. Součástí takové smlouvy je i získávání informací včetně osobních údajů zákazníka v rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, případně adresa dodání zboží, email, telefon, obsah objednávky, osobní údaje nezbytné k uskutečnění platby přes internet.

Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
Prodávající prohlašuje, že osobní údaje bude získávat výlučně pro účely uvedené v těchto zásadách zpracování a ochrany osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.


1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ALFACHEM s.r.o.
Ol. Blažka 145, 679 02 Rájec-Jestřebí
IČ: 26966069
DIČ: CZ26966069
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48712

dále jako „my“ nebo „správce“ nebo „organizace

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Adresa pro doručování: ALFACHEM s.r.o., Ol. Blažka 145, 679 02 Rájec-Jestřebí
Kontaktní e-mail: info@alfachem.cz


2. POVĚŘENEC

Nebyla stanovena, protože z GDPR nám tato povinnost nevyplývá.


3. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Vaše osobní údaje nebudou použity pro automatizované individuální rozhodování včetně profilování.


4. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Provozovatel neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje do třetích zemí.


5. BEZPEČNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel prohlašuje, že přijal vhodná personální, technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.


6. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které poskytne kupující, jsou nezbytné pro zpracování a vyřízení objednávky, vystavení faktury, uzavření kupní smlouvy a následné uskutečnění platby, dodání zboží nebo služby a případné poskytnutí jiných souvisejících služeb (zejména v souvislosti s právními předpisy upravujícími ochranu spotřebitele).

Zpracování objednávky zboží - Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy mezi Vámi, jako naším objednatelem a potenciálním zákazníkem, a námi, jako dodavatelem, při využívání našich služeb. V takovém případě jsou zpracovávány osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění příslušné smlouvy. Jde zejména o plnění předmětu smlouvy, zákaznickou podporu, správu smlouvy.
 
Pro tento účel je poskytování Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, ale je nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Pokud kupující potřebné údaje neposkytne, prodávající má právo objednávku zrušit. Při nákupu v e-shopu se kupující zavazuje poskytnout pravdivé informace. Udání nepravdivých informací je v rozporu s všeobecnými obchodními podmínkami eshopu.

Komunikace a zákaznická podpora: Osobní údaje jsou využívány za účelem komunikace s vámi. Můžeme vás například kontaktovat z následujících důvodů:
 
 • pomoc s dokončením vaší objednávky,
 • podání informace o aktuálním stavu vaší žádosti, objednávky nebo reklamace
 • získání dalších potřebných informací
 
Marketingové nabídky: V případě, že jste souhlasili s odběrem novinek prostřednictvím e-mailu ("Newsletters") využíváme vašich kontaktů k zasílání reklamních nebo obchodních sdělení.

Chat: On-line chat je elektronická komunikace mezi společností ALFACHEM s.r.o. jako Provozovatelem a uživatelem internetové (webové) stránky zajišťována zvláštní softwarovou aplikací, která může být poskytována třetí stranou. On-line chat obvykle může soustředit poptávky uživatelů zasílané Provozovateli přes zvláštní komunikační kanály

Registrace a přihlášení: zákazník má možnost zaregistrovat se v e-shopu, registrovaný zákazník má možnost využívat nabízených výhod daného e-shopu.

Upselling: Na základě obsahu zákazníkova košíku/případně na základě zboží, které již v daném e-shopu nakoupil dříve, se zákazníkovi při dokončování jeho objednávky (v jejím platebním procesu) zobrazí obchodníkům doporučené zboží k dalšímu nákupu.

Reaktivace: Registrovaný zákazník déle nevyvíjí v e-shopu aktivitu; provozovatel e-shopu mu se záměrem motivovat jej k dalšímu nákupu zašle kód se slevou na další nákup.

Sociální sítě: Při provozování profilu na sociálních sítích (Facebook, Instagram) je naším zájmem zvyšování povědomí o provozovateli v online prostředí a komunikace se zákazníky.

Osobní údaje, které zveřejníte na našich stránkách sociálních sítí jako například komentáře, lajky, videa, obrázky atp. se zveřejní prostřednictvím platformy sociální sítě. Osobní údaje následně nezpracováváme pro jiný účel.

Dotčená osoba má právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká. Námitky můžete zaslat e-mailem na kontaktní adresu provozovatele info@alfachem.cz.

Provozovatelé sociálních sítí mají vlastní přijatá pravidla, infrastrukturu služby a vlastní ustanovení k ochraně osobních údajů. Na přenos dat a využívání vašich údajů ze strany provozovatelů sociálních sítí nemáme žádný vliv Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatele platformy sociální sítě:
 

V určitých zpracovatelských operacích vystupujeme s provozovateli sociálních sítí jako společní provozovatelé ve smyslu článku. 26 bod 4 GDPR.


7. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článek 6 ods.1 písm. a) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu

Článek 6 ods.1 písm. b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo aby na základě žádosti subjektu údajů byla provedena opatření před uzavřením smlouvy, jelikož při objednávce zboží (předsmluvní vztah) nejčastěji dochází k uzavření kupní smlouvy realizované přes internet (uzavřené na dálku mezi provozovatelem) internetového obchodu a subjektem údajů as tím souvisí i následné uskutečnění platby, dodání zboží nebo služby, vyřizování reklamace apod.) dochází tak ke zpracování osobních údajů zákazníka bez souhlasu zákazníka.

Článek 6 ods.1 písm. c) zpracování je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti provozovatele k plnění účelu fakturace, evidence účetních dokladů a dalších nezbytných s tím souvisejících zákonných povinností provozovatele internetového obchodu při zpracování osobních údajů dotčené osoby.

Článek 6 ods.1 písm. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.


8. OKRUH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Zákazníci e-shopu (návštěvníci webové stránky)


9. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME AUTOMATICKY

Provozovatel webového sídla uvádí toto krátké objasnění funkce souborů cookies, scriptů a pixelů:

Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webové stránky nebo procházení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Script je část programového kódu, který se používá pro správnou a interaktivní funkci webových stránek. Tento kód se spustí na serveru provozovatele nebo na vašem zařízení.

Pixels je malý, neviditelný text nebo obrázek na webstránce, který se používá ke sledování návštěvnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dojít, prostřednictvím pixelů se ukládají různá data.

Dělení cookies

Technické nebo funkční cookies – zajišťují správné fungování webového sídla Provozovatele a jeho používání. Tyto cookies jsou používány bez souhlasu.

Statistické cookies – Provozovatel získává statistiky ohledně používání svých webových stránek. Tyto cookies jsou používány pouze se souhlasem.

Marketingové / Reklamní cookies – Používané pro vytváření reklamních profilů a obdobných marketingových aktivit. Tyto cookies jsou používány pouze se souhlasem.

Jak kontrolovat soubory cookies?

Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti si prohlédněte na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači nebo v jiném zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.

Webové sídlo Provozovatele používá tyto soubory cookies:
Všechny Provozovatelem využívané soubory cookies naleznete na stránce https://www.cookieserve.com/ a to zadáním webové adresy Provozovatele https://www.alfachem.cz.


10. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ TŘETÍ STRANĚ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).


11. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem je každý, komu se osobní údaje poskytnou bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Za příjemce se nepovažuje orgán veřejné moci, který zpracovává osobní údaje na základě zvláštního předpisu.

Jsou osoby které se podílejí na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy.
    
 • Česká pošta, s.p. (Příjem, zpracování a doručování zásilek, SMS notifikace příjemci zásilky)    
 • Zásilkovna s.r.o. (Příjem, zpracování a doručování zásilek, SMS notifikace příjemci zásilky)    
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (Příjem, zpracování a doručování zásilek, SMS notifikace příjemci zásilky)
 

12. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit tato práva:

Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na výmaz dle čl.17 GDPR
 • Právo namítat podle článku 21 GDPR
 • Právo na přenesení osobních údajů podle článku 21 GDPR
 • Právo odvolat souhlas (elektronicky, nebo na korespondenční adresu)
 • Právo podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů.

Jak můžete naplnit svá práva?

Právo na přístup

Na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:

a)    za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
b)    v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány
c)    jak dlouho budou uchovávány
d)    komu budou zpřístupněny
e)    zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu info@alfachem.cz nebo poštou na adresu: Ol. Blažka 145, 679 02 Rájec-Jestřebí

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu. Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu info@alfachem.cz nebo poštou na adresu: Ol. Blažka 145, 679 02 Rájec-Jestřebí

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:
 
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli,
 • odvoláte svůj souhlas,
 • namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů,
 • zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně,
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost,
 • jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.

Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, pokud:
 
 • Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich  správnost,
 • zpracováváme osobní údaje nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování Vašich osobních údajů jen omezili,
 • Vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv
 • namítáte vůči zpracování Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

Právo na přenosnost dat

Máte právo žádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas.

Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:
 
 • z důvodu našeho oprávněného zájmu,
 • vytváření zákaznického profilu,
 • můžete namítat jejich zpracování, máte-li k tomu osobní důvody.

Jak můžete tato práva vykonávat?

S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:
Emailem: info@alfachem.cz nebo poštou na adresu: Ol. Blažka 145, 679 02 Rájec-Jestřebí

V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu kterým je Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
IČO: 70837627

Telefon: ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
               informace: +420 234 665 800 (informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.30 hodin)

WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 24. dubna 2019.


26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX