ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Slovníček pojmů souvisejících s čisticími přípravky

Absorbovat

 • Pohlcovat, vstřebávat, přijímat.

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK)M

 • Je celkové množství kyslíku, které spotřebují mikroorganizmy při biochemické oxidaci organických látek při 20ºC během zvolené doby inkubace. Vyjadřuje se buď v % TSK (teoretické spotřeby kyslíku na oxidaci molekuly na oxid uhličitý a vodu podle stechiometrie chemické rovnice oxidace dané sloučeniny), nebo v % CHSK (chemické spotřeby kyslíku), pokud chemické složení zkoušené látky není známé. Index u symbolu BSK značí počet dnů inkubace (v praxi běžně BSK5 a BSK28).

Biologická rozložitelnost (biodegradabilita)

 • Je schopnost organické látky podléhat biologickému rozkladu působením mikroorganismů.

Detergent

 • Syntetický prací, čistící prostředek obsahující účinné složky.

Disperze

 • Rozptyl, rozptýlení, rozklad.

Disperzní

 • Obsahující rozptýlené částice.

Ekotoxicita

 • Je vlastnost látky, která představuje okamžité nebo pozdní nebezpečí v důsledku zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo toxickými účinky na biotické systémy.
 • Akutní toxicita LC50 (lethal concentration), která za podmínek pokusu udává procentuální úhyn přítomných organizmů
 • Účinná koncentrace EC50 (effective concentration), při které dochází ke změnám v chování organizmů,
 • Inhibiční koncentrace IC50 (inhibition concentration), při které dochází k zamezení růstu organizmů.
 • Letální koncentrace (LC) se stanovuje u ryb, zkoušky trvají nejméně 96 hodin. Stanovení EC, resp. IC se provádí na perloočkách, resp. Na řasách po dobu 48, resp. 72 hodin. Index u zkratky značí procentuální zastoupení organizmů se změněným chováním (smrt, odlišné reakce, zamezení růstu) z celkového množství pokusných organizmů.

Emulgace

 • Příprava emulze mechanickým rozptýlením dvou vzájemně nemísitelných kapalin.

Emulgátory

 • Povrchově aktivní látky hromadící se na povrchu kapalin. Snižují povrchové napětí a zvyšují stálost emulzí, resp umožňují, aby dvě nemísitelné kapaliny vytvořily emulzi.

Emulze

 • Disperzní soustava v níž disperzní fáze i disperzní prostředí jsou kapalné. Soustava dvou nemísitelných kapalin, v níž jedna je jemně rozptýlená ve druhé.

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK)

 • Je množství kyslíku, které se spotřebuje na oxidaci organických látek dichromanem draselný (K2Cr2O7) v prostředí 50 % kyseliny sírové, za přítomnosti katalyzátoru a po dvouhodinovém varu. Někdy se indexem u symbolu zdůrazňuje, že pro oxidaci byl použit dichroman draselný (CHSKCr).

Organická chemie

 • Nauka o organických sloučeninách, podle některých definicí o organických sloučeninách uhlíku, podle Berzelius (1807) chemie rostlinných a živočišných látek, tj. látek vzniklých pomocí vis vitalis. V roce 1828 první umělá příprava organické látky (močovina) Wöhlerem.

Pěna

 • Dvoufázová koloidní soustava, ve které je dispergujícím prostředím kapalina a dispergovanou fází plyn, např. vzduch. Dispergované částice plynu jsou navzájem oddělené více nebo méně viskozním filmem, který určuje stálost pěny.

pH, vodíkový exponent

 • Záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů. Symbol pH je zkratka z lat. potentia H+ , zavedl ho ke zjednodušení údajů o koncentraci iontů H+ S.P.L. Sörensen (1909). V čisté vodě při 25 °C, v níž je aktivita H+ = 10-7 mol/dm3 (iontový součin vody), je pH = 7. Roztoky, jejichž pH < 7, se označují jako kyselé, roztoky, jejichž pH > 7 jako zásadité (alkalické).

Roztok

 • Homogenní soustava dvou nebo více látek, jejichž částečky jsou v  molekulárně disperzním stavu homogenně rozloženy v celém objemu.

Solubilita

 • Schopnost rozpouštět se v roztoku, rozpustnost.

Substrát

 • Podklad, základ.

Syntetický

 • Vyrobený synteticky, uměle
 • Souhrnný, souborový

Tekuté čistící přípravky

 • Jsou chemické přípravky určené k odstraňování nečistot z povrchu pevných materiálů, které mají svůj příslušný účinek v součinnosti s vodou. Jsou vodnými roztoky povrchově aktivních látek (tenzidů) a aktivačních přísad, umožňujících uvolňovat, smáčet, emulgovat, solubilizovat, dispergovat, absorbovat nečistoty z pevného substrátu, a tak je převádět do roztoku nebo disperze.

Tenzidy

 • Jsou povrchově aktivní látky – chemické sloučeniny, jejichž molekula je složena z hydrofóbní (lipofilní) a hydrofilní části. Tyto sloučeniny – rozpuštěny nebo dispergovány v kapalině, se přednostně absorbují na mezifázové rozhraní a snižují tak mezifázové napětí při současném zvýšení koncentrace látky na tomto rozhraní. Tenzidy mohou být buď přírodního původu (z rostlinných nebo živočišných tuků) nebo minerálního (z ropných látek). Původ spolu s chemickým charakterem tenzidů ovlivňuje jejich biologickou rozložitelnost.

Úplný biologický rozklad

 • Je stupeň rozkladu, kdy zkoušená látka je zcela mineralizována mikroorganizmy za vzniku oxidu uhličitého (CO2), vody, minerálních látek a nové biomasy. Úplný biologický rozklad je referenčním bodem pro hodnocení biologické rozložitelnosti dané látky. Vyjadřuje se obvykle v % DOC (dissolved organic carbon – rozpuštěný organický uhlík). Dalším kritériem pro úplný biologický rozklad je stanovení BSK (biochemická spotřeba kyslíku)nebo stanovení produkce oxidu uhličitéh
26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX