ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Glanz Meister Alles in 1 tablety do myčky 90ks

Akce
Glanz Meister Alles in 1 tablety do myčky 90ks
Výrobce:Clovin Germany GmbH
Katalogové číslo:080649
EAN kód:4260418932089
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:254,00 Kč
Běžná cena s DPH:307,34 Kč
Sleva:26%
Akční cena bez DPH:189,00 Kč
Akční cena s DPH:228,69 Kč
Vysoce účinné německé tablety do myčky nádobí. Dokonale odstraňují i ty nejodolnější nečistoty a dodají nádobí zářivý lesk. Obsahují leštidlo, sůl pro změkčení vody a ochranu skla, vhodné i na nerez. Obsahují složky neutralizující zápachy.  

Tablety Glanz Meister Alles in 1:
 
  • odstraňují odolné nečistoty, mastnotu, skvrny od čaje a kávy
  • zanechávají zářivý lesk
  • ochraňují sklo
  • ochraňují myčku, zabraňují tvorbě usazenin a vodního kamene
  • ochraňují kovové nádobí a příbory
  • změkčují vodu
  • zanechávají svěží vůni


Bezpečnostní upozornění:


                Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H272 Může zesílit požár; oxidant.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

» Bezpečnostní list
26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

MenuX

InformaceX