ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

FIXINELA tekutý čistič na rez a vodní kámen 500 ml

Akce
FIXINELA tekutý čistič na rez a vodní kámen 500 ml
Výrobce:TATRACHEMA VD
Katalogové číslo:080446
EAN kód:8585003911574
Skupinové balení:21 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:50,00 Kč
Běžná cena s DPH:60,50 Kč
Sleva:26%
Akční cena bez DPH:37,00 Kč
Akční cena s DPH:44,77 Kč

Čistič na velmi znečištěné plochy - umyvadla, WC, obkládačky

Vysoce účinný tekutý čisticí prostředek obsahující anorganickou kyselinu a  účinné tenzidy. Slouží k čištění velmi znečištěných ploch v potravinářském průmyslu, na odstraňování vodního kamene a dalších usazenin, na čištění keramických obkladů, van, umyvadel, WC mís, podlah, skla zdravotnických a  výrobních zařízení, tanků, výrobních místností. Fixinela má vysoký čistící účinek, vniká do usazenin a rychle je uvolňuje z povrchu.

Charakteristika Fixinela na rez a vodní kámen:

  • Čistící prostředek na velmi znečištěné plochy - umyvadla, obkládačky, WC.
  • Spolehlivě odstraní usazeniny močového a vodního kamene.
  • Vhodná na čištění v potravinářských podnicích (výrobní zařízení, tanky, místnosti).


Použití: Přípravek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbičkou. Nechte působit podle intenzity znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

Složení: Kyselina fosforečná; C12-14-alkylalkoholy, ethoxylované, sírany, sodné soli.

 

Bezpečnostní upozornění:     Varování

Obsah nebezpečných látek: 5-15 % kyselina fosforečná, méně než 5% aniontový tenzid, barvivo.

H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

Pojďme spolupracovat

Obchodní zástupce Lucie Kavanová
(+420) 737 921 123 kavanova@alfachem.cz

Zákaznický servis

Dotazy ohledně objednávek
(+420) 724 538 635 dotazy@alfachem.cz
26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX