ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

FIXINELA Perfekt Koupelna 500 ml rozprašovač

Akce
FIXINELA Perfekt Koupelna 500 ml rozprašovač
Výrobce:TATRACHEMA VD
Katalogové číslo:100000466
EAN kód:8585003910744
Skupinové balení:10 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:80,00 Kč
Běžná cena s DPH:96,80 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:60,00 Kč
Akční cena s DPH:72,60 Kč
Čistič na plastové vany, umyvadla, vodovodní baterie, obkládačky, odstraní nečistoty a vodní kámen, zanechá příjemnou vůni a dokonalý lesk. Odstraňuje nečistoty a vodní kámen, zanechává příjemnou vůni a dokonalý lesk čistého povrchu. Spárám vrací původní barvu. Nepoužívat na materiály podléhající účinkům kyselin.
 
  •  Expert na vodní kámen
  •  Na baterie, obkladačky a plastové vany
  •  rychle a lehko odstraní nečistoty a vodní kámen z vodovodních baterií, plastových van, umyvadel a obkladaček
  •  zanechává příjemnou vůni a dokonalý lesk čistého povrchu

Návod na použití: Výrobek naneste na  znečištěné místo, nechte působit podle stupně znečištění a poté opláchněte vodou.

Složení: <5% aniontové tenzidy, <5% neiontové tenzidy, Isopropylalkohol, Kyselina citronová, Parfém, Methylchloroisothiazolinone, Methylchlisothiazolinone. EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.Bezpečnostní upozornění:                  Varování

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón. Může vyvolat alergickou reakci. menej ako 5 % aniónové tenzidy, menej ako 5 % neiónové tenzidy, menej ako 5 % kyselina citrónová, 5-15%izopropanol, parfum, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

Pojďme spolupracovat

Obchodní zástupce Lucie Kavanová
(+420) 737 921 123 kavanova@alfachem.cz

Zákaznický servis

Dotazy ohledně objednávek
(+420) 724 538 635 dotazy@alfachem.cz
26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX