ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Rambo tekutý čisticí písek 650 g

Rambo tekutý čisticí písek 650 g
Výrobce:Lancil, spol s r.o.
Katalogové číslo:080003
EAN kód:8594004900425
Skupinové balení:14 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:31,00 Kč
Cena s DPH:37,51 Kč
Tekutý písek je vysoce účinný přípravek pro čištění silně zašpiněných povrchů různých materiálů

Velkého čistícího efektu bylo dosaženo nejen synergickým účinkem tenzidů použitých při výrobě přípravku, ale především pečlivým výběrem abrasivní složky. Tato složka, přestože je měkká a jemná, velmi dobře vyčistí a nenaruší ošetřované povrchy. Určité nebezpeč vzniká pouzev případě ošetřování lakovaných ploch (může dojít k jejich zmatnění) a předmětů z plastických hmot. Vynikajících účinků je například dosahováno při čištění skel krbových kamen, keramických desek, umyvadel, dlaždic a podobně.

Tekutý písek se aplikuje nanesením potřebného množství na čištěnou plochu pomocí hadříku nebo houbičky a nečistota se mechanicky odstraní. Na závěr se čištěný povrch omyje vodou.


Bezpečnostní upozornění:

 

      Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.
Pokyny pro první pomoc:
P301+310+315 Při požití: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P337+P311 Přetrvává-li podráždění očí: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

Potřebujete poradit?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte.

dotazy@alfachem.cz(+ 420) 733 535 291(+ 420) 516 474 424
12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX