ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

DOMESTOS Extended Power Pine Fresh tekutý desinfekční a čisticí prostředek 750 ml

DOMESTOS Extended Power Pine Fresh tekutý desinfekční a čisticí prostředek 750 ml
Výrobce:Unilever
Katalogové číslo:100000240
EAN kód:5996037079797
Skupinové balení:20 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:54,00 Kč
Cena s DPH:65,34 Kč
Domestos Extended Power Pine je nová generace dezinfekčního přípravku s obsahem aktivních molekul, jež chrání toaletu před vodním kamenem. Jedná se o extra hustý dezinfekční WC gel, který odstraňuje 99,9 % známých bakterií a virů. Přilne k povrchu toalety i pod vodní hladinou. Odstraňuje skvrny a brání hromadění vodního kamene v toaletě. Domestos je možné používat v celé domácnosti. V neředěném stavu je určen k údržbě WC a odtoků, ředěný jej lze využívat jako univerzální čistící prostředek.

Použití:
 
  • čištění a dezinfekce toalety a odtoků (neředěný)
  • univerzální čistič na podlahy, kachličky, pracovní plochy a další (ředěný)
  • prostředek k bělení prádla (ředěný)

Složení: Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g/100g, Méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), Neiontové povrchově aktivní látky, Kationtové povrchově aktivní látky, Mýdlo, Parfum


Bezpečnostní upozornění:

 

                Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P301 PŘI POŽITÍ:
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte.

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Nebezpečné složky: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% koko-alkyl(dimethyl)aminoxidy hydroxid sodný
 

Další doporučené zboží

Podobné produkty

Pojďme spolupracovat

Obchodní zástupce Lucie Kavanová
(+420) 737 921 123 kavanova@alfachem.cz

Zákaznický servis

Dotazy ohledně objednávek
(+420) 724 538 635 dotazy@alfachem.cz
26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX