ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

SANIT all – Dezinfekční gel na ruce 5 l

SANIT all – Dezinfekční gel na ruce 5 l
Výrobce:NTV Services s.r.o.
Katalogové číslo:080403
EAN kód:8594188061080
Skupinové balení:4 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:699,00 Kč
Cena s DPH:845,79 Kč

SANIT all dezinfekční gel na ruce

Bezoplachový, ničí obalované viry a bakterie a je tak vhodný pro širokou oblast použití  – domácnost, potravinářství, veřejná doprava, kanceláře, sportovní centra, zdravotnictví.

Testováno dle normy ČSN
EN 1500, 14476+A2:2020


Použití:  Naneste na ruce cca 5  ml gelu promněte důkladně všechny části rukou a nechte oschnout. Ruce bezprostředně po ošetření neomývejte.

Vlastnosti:  99,9% účinnost, rychleschnoucí, zvláčňující látky. Obsahuje Ethanol 67,5g


Bezpečnostní upozornění:

    

                    Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX