ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Fresh air osvěžovač vzduchu ve spreji Jasmine 300 ml

Akce
Fresh air osvěžovač vzduchu ve spreji Jasmine 300 ml
Výrobce:Putorius
Katalogové číslo:100000306
EAN kód:8696630138361
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:32,00 Kč
Běžná cena s DPH:38,72 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:24,00 Kč
Akční cena s DPH:29,04 Kč
Osvěžovač vzduchu určený pro interiéry. Rychle a účinně eliminuje nepříjemné pachy v jakémkoliv místě Vašeho domova a zanechává dlouhotrvající svěží vůni.

Návod pro použití:
Před použitím protřepte. Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a nástřikem do středu
prostoru osvěžte prostředí místnosti. Nepoužívejte na tkaniny.

Varování: Neaplikujte vůni, jesltiže se ve stejné místnosti nacházejí: těhotné ženy, děti a osoby s respiračními potížemí, či nemocemi. Sprej může způsobit alergickou reakci. Skladujte v suchu a z dosahu potravin. Přímo neinhalujte, neaplikujte na potraviny, nestřílejte na zdroje tepla a ohně. Chrante před vnějsím poškozením, ani prázdnou láhev neprorážejte, a nevhazujte do ohně.


Bezpečnostní upozornění:   Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.  Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P370+378 V případě požáru: K uhašení použijte pěnu odolnou alkoholu, oxid uhličitý, prášek, vodní mlhu nebo tříštěný proud.
P402 Skladujte na suchém místě.
P410+412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)on (číslo ES 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3 (2H)-on (číslo ES 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
 

Další doporučené zboží

Podobné produkty

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX