ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

SIDOLUX Professional gelový čistič odpadů a potrubí 1 L

AkceNovinka
SIDOLUX Professional gelový čistič odpadů a potrubí 1 L
Výrobce:Lakma
Katalogové číslo:100000175
EAN kód:5902986244117
Skupinové balení:9 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:116,00 Kč
Běžná cena s DPH:140,36 Kč
Sleva:21%
Akční cena bez DPH:92,00 Kč
Akční cena s DPH:111,32 Kč
Sidolux Professional gelový čistič odpadů a potrubí účinně odstraňuje usazené nečistoty v odpadech, potrubí a odtokových kanálech. Efektivně rozpouští organické nečistoty, jako jsou zbytky jídla, mastnotu, vlasy, papír. Díky své gelové konzistenci proniká i skrz nečistoty blokující odpad, potrubí uvolní i přes stojatou vodu. Neutralizuje nepříjemný zápach z odpadů.

Způsob použití: Vlijte 100ml gelu do odpadu. Ponechejte 15-60 minut působit, následně potrubí propláchněte teplou vodou. Plochu okolo odpadu také důkladně opláchněte teplou vodou, aby nikde nezůstaly na povrchu zbytky prostředku.  

Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Neaplikujte na hliník, měď a pozinkované povrchy citlivé na alkálie. Odbarvuje a ničí textilie a dřevo.


Bezpečnostní upozornění:


    

Nebezpečí


Nebezpečné látky uváděné na obalu výrobku podle čl. 18 odst. 3b) nařízení (ES) č. 1272/2008:
chlornan sodný, obsah aktivního chloru 10 - 20 %, N,N-dimethyltetradecylamin-(N-oxid), hydroxid sodný
Údaje o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrn ě vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal do kontejneru v souladu s legislativou o nebezpečném odpadu nebo obalech a odpadech v obalech.
Další údaje:
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX