ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

WETTER pH MÍNUS 1,4 kg

Akce
WETTER pH MÍNUS 1,4 kg
Výrobce:VIA-REK, a.s.
Katalogové číslo:080149
EAN kód:8594028901040
Skupinové balení:8 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:134,00 Kč
Běžná cena s DPH:162,14 Kč
Sleva:20%
Akční cena bez DPH:107,20 Kč
Akční cena s DPH:129,71 Kč
Sypký koncentrovaný přípravek na snížení hodnoty pH bazénové vody.


Dávkování: 10g/m3 sníží hodnotu ph o 0,1 (dávkování je závislé na tvrdosti vody - u tvrdých vod je dávkování vyšší)

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP


Bezpečnostní upozornění:

 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně zvláštního nebo nebezpečného odpadu.

Obsahuje: Hydrogensíran sodný
» Bezpečnostní list

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX