ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

WETTER OXI oxidace bazénové vody 1 kg

Akce
WETTER OXI oxidace bazénové vody 1 kg
Výrobce:VIA-REK, a.s.
Katalogové číslo:080290
EAN kód:8594028901699
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:358,00 Kč
Běžná cena s DPH:433,18 Kč
Sleva:18%
Akční cena bez DPH:295,00 Kč
Akční cena s DPH:356,95 Kč

Přípravek slouží jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci bazénové vody. Voda ošetřená tímto přípravkem není cítit po chlóru, nepoškozuje stavbu ani technologii bazénu.

Dávkování: 20-25 g/m3 vody, četnost: 1x za 12 dní, při extrémním zatížení nebo potížích se zákalem vody dle potřeby.

Doporučejeme použít v kombinaci s výrobky k prevenci proti tvorbě řas.

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.


Bezpečnostní upozornění:Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný, peroxodisíran draselný
» Bezpečnostní list

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX