Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Well Done Welltix Pine dezinfekční prostředek 1000 ml

Well Done Welltix Pine dezinfekční prostředek 1000 ml
Výrobce:Well Done ST. Moritz Kft.
Katalogové číslo:080669
EAN kód:5998466116388
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem (19 ks)
Cena bez DPH:41.00 Kč
Cena s DPH:49.61 Kč

Aromatizovaný dezinfekční prostředek se svěží vůní účinně odstraňuje nečistoty, má bělící účinek a ničí choroboplodné bakterie.

Složení: <5% obsahuje bělidlo na bázi chloru, <5% aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, aromatické látky

Účinná látka: Chlornan sodný <2,5%


Bezpečnostní upozornění:

   Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331+P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

Nebezpečné komponenty:
chlornan sodný, hydroxid sodný

 » Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

MenuX

InformaceX