Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Well Done Drain cleaner powder čistič odpadů na studenou vodu 100 g

Well Done Drain cleaner powder čistič odpadů na studenou vodu 100 g
Výrobce:Well Done ST. Moritz Kft.
Katalogové číslo:081021
EAN kód:5998466112847
Skupinové balení:72 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:21.00 Kč
Cena s DPH:25.41 Kč
Prášek na čištění odpadu. Rychle a snadno odstraní ucpání. Zabraňuje vzniku zápachu, rozpustí organická hmoty, jako vlasy, tuky a zbytky mýdla. Prášek je rozpustný ve studené vodě.

Použití: Obsah sáčku vysypte do odpadu a zalijte 2 dcl studené vody. Nechte působit 15 minut. Poté propláchněte vodou z kohoutku.


Bezpečnostní upozornění:


    

                               Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Nebezpečné komponenty: hydroxid sodný

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

MenuX

InformaceX