Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Well Done Drain cleaner powder čistič odpadů na horkou vodu 100 g

Well Done Drain cleaner powder čistič odpadů na horkou vodu 100 g
Výrobce:Well Done ST. Moritz Kft.
Katalogové číslo:081020
EAN kód:5998466112854
Skupinové balení:72 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:21.00 Kč
Cena s DPH:25.41 Kč
Prášek na čištění odpadu. Rychle a snadno odstraní ucpání. Zabraňuje vzniku zápachu, rozpustí organická hmoty, jako vlasy, tuky a zbytky mýdla. Prášek je rozpustný v horké vodě.

Použití: Obsah sáčku vysypte do odpadu a zalijte 2 dcl horké vody. Nechte působit 15 minut. Poté propláchněte vodou z kohoutku.


Bezpečnostní upozornění:


    

                                Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Nebezpečné komponenty: hydroxid sodný

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

06.03.2015

NOVINKA: Mop ekologický

V březnu 2015 jsme do našeho sortimentu zařadili dva ekologické mopy. Tyto mopy, díky svému speciálnímu složení, nepouští vlákna a nezanechávají šmouhy.

MenuX

InformaceX