Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

VIA-hand dezi GEL dezinfekční gel na ruce s vůní levandule 5 l

Novinka
VIA-hand dezi GEL dezinfekční gel na ruce s vůní levandule 5 l
Výrobce:VIA-REK, a.s.
Katalogové číslo:080025
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:765,00 Kč
Cena s DPH:925,65 Kč
Gelový alkoholový přípravek na chirurgickou dezinfekci rukou s vůní levandule.
Nevysušuje pokožku, má vysokou dezinfekční účinnost a dlouho přetrvávající účinek. Zanechává pokožku svěží a hygienicky čistou.

Obsahuje: Ethanol 74 % (číslo CAS: 64-17-5), Peroxid vodíku 5,5 % (číslo CAS: 7722-84-1), Glycerol min. 2 % (číslo CAS: 56-81-5), voda, zahušťovadlo, parfém.

Návod na použití, dávkování: Naneste na dlaně dostatečné množství (2x 3 ml), aby pokrylo celou plochu dlaní a rozetřete, vtírejte, dokud není kůže suchá (cca 1 minuta).
 

Bezpečnostní upozornění:

  

                 Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

MenuX

InformaceX