Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

SUPRACHLOR BT práškový dezinfekční prostředek 1 kg

SUPRACHLOR BT práškový dezinfekční prostředek 1 kg
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080858
EAN kód:8588000511259
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:157.00 Kč
Cena s DPH:189.97 Kč
Vysoce účinný práškový dezinfekční prostředek se širokým spektrem použití

Vlastnosti:
 
  • na bázi aktívní látky s organicky vázaným chlorem
  • působí rychle a účinně při likvidaci vegetativních bakterií, kvasinek, plísní a účinně odstraňuje nečistoty
  • usmrcuje viry, včetně HIV

Účinná látka: dihydrát dichlor(izo)kyanurát sodný+tenzid

Oblast použití:
 
  • zdravotnická a nemocniční zařízení
  • zemědělství
  • veterinární praxe
  • sanitace sociálních zařízení, veřejných objektů a institucí
  • oblast potravinářství


Spektrum účinnosti: A, B, M, V

Dávkování SUPRACHLORU BT (plošná dezinfekce)

PoužitíKoncentraceSpektrum účinnostiDoba působení
Působení mykobaktericidní, včetně TBC0,5%A, B, M, V15 min
Kontaminace biologickým materiálem1%A, B, M, V30 min


1% roztok se připraví rozpuštěním 100 g přípravku v 10 l vody.

Způsob použití:

Přípravek naředit na vhodnou koncentraci do studené vody. Po použití přípravku na plochy přicházející do přímého kontaktu s potravinami je nutný oplach pitnou vodou.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, v temnu a chladu. Skladujte odděleně od alkalických kovů, alkálií a redukčních činidel. Skladujte rovněž odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním uzavřeném balení.

Pokyny pro zacházení:
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte o dobré větrání. Při práci s koncentrátem i roztokem používejte vhodné ochranné pomůcky, pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. Při překročení NPK-P je třeba používat vhodnou ochranu dýchacích cest. Při práci se SUPRACHLOREM B nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba ruce umýt teplou vodou mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

Minimální trvanlivost: 12 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

   

                   Varování


Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové standardní věty o nebezpečnosti:
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301 + 312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.

Nebezpečné látky:
Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát (Index 613-030-01-7), Kyselina benzensulfonová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli (ES: 270-115-0)
 

» Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

09.12.2019

UPOZORNĚNÍ: Expedice zboží o vánočních svátcích

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že objednávky přijaté do neděle 15. 12. 2019 budou dodány do pátku 20. 12. 2019. Pozdější objednávky budou expedovány až od čtvrtka 2. 1. 2020.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

MenuX

InformaceX