Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

SUPRACHLOR B práškový dezinfekční prostředek 1 kg

SUPRACHLOR B práškový dezinfekční prostředek 1 kg
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080985
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:278,00 Kč
Cena s DPH:336,38 Kč
Vysoce účinný práškový dezinfekční prostředek se širokým spektrem použití

Vlastnosti:
 
  • na bázi aktívní látky s organicky vázaným chlorem
  • působí rychle a účinně při likvidaci vegetativních bakterií, kvasinek, plísní a účinně odstraňuje nečistoty
  • usmrcuje viry, včetně HIV

Účinná látka: dihydrát dichlor(izo)kyanurát sodný

Oblast použití:
 
  • zdravotnická a nemocniční zařízení
  • zemědělství
  • veterinární praxe
  • sanitace sociálních zařízení, veřejných objektů a institucí
  • oblast potravinářství


Spektrum účinnosti: A, B, M, V

Dávkování SUPRACHLORU B (plošná dezinfekce)

PoužitíKoncentraceSpektrum účinnostiDoba působení
Působení mykobaktericidní, včetně TBC0,5%A, B, M, V15 min
Kontaminace biologickým materiálem1,5%A, B, M, V30 min


1% roztok se připraví rozpuštěním 100 g přípravku v 10 l vody.

Způsob použití:

Přípravek naředit na vhodnou koncentraci do studené vody. Po použití přípravku na plochy přicházející do přímého kontaktu s potravinami je nutný oplach pitnou vodou.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, v temnu a chladu. Skladujte odděleně od alkalických kovů, alkálií a redukčních činidel. Skladujte rovněž odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním uzavřeném balení.

Pokyny pro zacházení:
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte o dobré větrání. Při práci s koncentrátem i roztokem používejte vhodné ochranné pomůcky, pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. Při překročení NPK-P je třeba používat vhodnou ochranu dýchacích cest. Při práci se SUPRACHLOREM B nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba ruce umýt teplou vodou mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

Minimální trvanlivost: 12 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

   

                   Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové standardní věty o nebezpečnosti:
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301 + 312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.

Nebezpečné látky:
Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát (Index 613-030-01-7)
 

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

17.02.2021

Dárek k nákupu

K nákupu nad 1 000 Kč dostanou zákazníci zdarma dezinfekční gel 100ml.

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

MenuX

InformaceX