Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

SUPRACHLOR B 5 kg

SUPRACHLOR B 5 kg
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080993
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:585.00 Kč
Cena s DPH:707.85 Kč
Vysoce účinný práškový dezinfekční prostředek se širokým spektrem použití

Vlastnosti:

  • na bázi aktívní látky s organicky vázaným chlorem
  • působí rychle a účinně při likvidaci vegetativních bakterií, kvasinek, plísní a účinně odstraňuje nečistoty
  • usmrcuje viry, včetně HIV

Účinná látka: dihydrát dichlor(izo)kyanurát sodný

Oblast použití:

  • zdravotnická a nemocniční zařízení
  • zemědělství
  • veterinární praxe
  • sanitace sociálních zařízení, veřejných objektů a institucí
  • oblast potravinářství


Spektrum účinnosti: A, B, M, V

Dávkování SUPRACHLORU B (plošná dezinfekce)

PoužitíKoncentraceSpektrum účinnostiDoba působení
Působení mykobaktericidní, včetně TBC0,5%A, B, M, V15 min
Kontaminace biologickým materiálem1,5%A, B, M, V30 min


1% roztok se připraví rozpuštěním 100 g přípravku v 10 l vody.

Způsob použití:

Přípravek naředit na vhodnou koncentraci do studené vody. Po použití přípravku na plochy přicházející do přímého kontaktu s potravinami je nutný oplach pitnou vodou.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, v temnu a chladu. Skladujte odděleně od alkalických kovů, alkálií a redukčních činidel. Skladujte rovněž odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním uzavřeném balení.

Pokyny pro zacházení:
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte o dobré větrání. Při práci s koncentrátem i roztokem používejte vhodné ochranné pomůcky, pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. Při překročení NPK-P je třeba používat vhodnou ochranu dýchacích cest. Při práci se SUPRACHLOREM B nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba ruce umýt teplou vodou mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

Minimální trvanlivost: 12 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

   

                   Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové standardní věty o nebezpečnosti:
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301 + 312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.

Nebezpečné látky:
Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát (Index 613-030-01-7)

» Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

06.03.2015

NOVINKA: Mop ekologický

V březnu 2015 jsme do našeho sortimentu zařadili dva ekologické mopy. Tyto mopy, díky svému speciálnímu složení, nepouští vlákna a nezanechávají šmouhy.

MenuX

InformaceX