Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

SEPTOCLENIUM vlhčené dezinfekční utěrky na ruce 100ks

AkceNovinka
SEPTOCLENIUM vlhčené dezinfekční utěrky na ruce 100ks
Výrobce:D-Wipes
Katalogové číslo:080319
EAN kód:8594162401321
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:210,00 Kč
Běžná cena s DPH:254,10 Kč
Sleva:34%
Akční cena bez DPH:139,00 Kč
Akční cena s DPH:168,19 Kč
Dezinfekční utěrky pro čištění pokožky a rukou

Alkoholový prostředek pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou a pokožky ve zdravotnictví, potravinářství a komunální hygieně. 100 vlhčených utěrek 13 x 20 cm.

Spektrum účinnosti: Baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní a tuberkulocidní.

Účinné látky ve 100g dezinfekčního roztoku: propan-2ol 70g, peroxid vodíku 0,5g, chlorhexidin-diglukonát 0,4g.
100 ks Dezinfekčních utěrek je napuštěno 230ml dezinfekčního roztoku.

Utěrky lze použít po dobu 28 dnů po prvním otevření sáčku. Po vytažení utěrky musí být sáček znovu pečlivě a pevně uzavřen.


Bezpečnostní upozornění:

  

                 Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

MenuX

InformaceX