Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MIKASTER ENDO dezinfekční prostředek 5 L

Výprodej
MIKASTER ENDO dezinfekční prostředek 5 L
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080982
Dostupnost:skladem (1 ks)
Běžná cena bez DPH:890.00 Kč
Běžná cena s DPH:1076.90 Kč
Sleva:44%
Akční cena bez DPH:495.00 Kč
Akční cena s DPH:598.95 Kč

SLEVA: Expirace 10.11.2019


Kapalný dezinfekční přípravek pro dezinfekci nástrojů z kovu, skla a plastu. MIKASTER ENDO je určen na dvoustupňovou dezinfekci zdravotnických prostředků a pro vyšší stupeň dezinfekce (endoskopy, nástroje s optikou a zdravotnické prostředky z termolabilních materiálů). Přípravek je určen pro profesionální použití.

Vlastnosti:
 
 • účinný proti bakteriím (včetně TBC a MRSA), sporám, virům a plísním
 • má dobrou čistící schopnost
 • nemá agresivní účinky vůči čištěným materiálům
 • obsahuje inhibitor koroze

Složení: glutaraldehyd, glyoxal

Oblast použití:
 
 • veškerá zdravotnická zařízení, kojenecké ústavy, ozdravovny, léčebná zařízení, laboratoře
 • výrobny léků
 • interní a chirurgické ambulance a operační sály, centrální sterilizace
 • domovy důchodců, ÚSP

Spektrum účinnosti: A, (B), C, T, M, V, MRSA


Dávkování MIKASTERU ENDO (dezinfekce nástrojů, vyšší stupeň dezinfekce, dvoustupňová dezinfekce)

PoužitíKoncentraceSpektrum účinnostiDoba působení
Bakterie (včetně TBC a MRSA), viry1,5%A, B, C, T, M15 min
Bakterie (včetně TBC a MRSA), viry, plísně2,0%A, B, C, T, M, V15 min
Vyšší stupeň dezinfekce2,0%A, B, C, T, M, V15 min
Dvoustupňová dezinfekce2,0%A, B, C, T, M, V15 min
Způsob použití:
 
 • Dezinfekce nástrojů: Před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou vodou. Použité prostředky, nástroje vložit do předem připraveného roztoku MIKASTERU ENDO, dbát na dokonalé smočení. Nepřidávat jiné čistící prostředky. Po předepsané době expozice nástroje, pomůcky vyjmout z roztoku, opláchnout pitnou vodou a osušit. Poté se dle potřeby sterilizují.
 • Vyšší stupeň dezinfekce: Použité pomůcky (nástroje,endoskopy) po provedené předchozí dezinfekci a následném standardním mechanickém očištění od biologického materiálu, opláchnutí a osušení, se vloží do předem připraveného roztoku MIKASTERU ENDO. Je třeba dbát na dokonalé smočení a uvolnění vzduchových bublin. Po předepsané době expozice se pomůcky vyjmou z roztoku a opláchnou sterilní vodou. Poté se osuší. Postup se řídí přílohou č.2 odstavec B vyhlášky 195/2005 Sb. Veškeré pomůcky podrobené vyššímu stupni dezinfekce jsou určeny vždy pro okamžité použití nebo se skladují krátkodobě kryté sterilní rouškou v uzavřených kazetách. Pracovní roztoky se uchovávají v uzavřených nádobách, připravují se každý den čerstvé.
 • Dvoustupňová dezinfekce: Určena pro flexibilní digestivní endoskopy a jejich nesterilizovatelné části. Použité endoskopy po provedené předchozí dezinfekci a následném standardním mechanickém očištění od biologického materiálu se vloží do předem připraveného roztoku MIKASTERU ENDO. Je třeba dbát na dokonalé smočení a uvolnění vzduchových bublin. Po předepsané době expozice se pomůcky vyjmou z roztoku a opláchnou destilovanou nebo purifikovanou vodou. Poté se osuší. Postup se řídí přílohou č.2 odstavec C.1.2j. vyhlášky 195/2005 Sb.

Skladování:
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +35 °C.

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

 

   

                              Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H371 Může způsobit poškození orgánů při vdechování.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné ruka vice, oděv a brýle nebo obličejový štít.
P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečnou látku
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P321 Odborné ošetření místně příslušný lékař.

Nebezpečné látky: Glyoxal (CAS 107-22-2), Glutaraldehyd (CAS 111-30-8), 2-propylenheptanol, etoxylovaný, Alkylestery kyseliny fosforečné (CAS 68307-94-8)
 

» Bezpečnostní list

 

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX