Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MIKASOFT alkoholový dezinfekční prostředek 5 L

MIKASOFT alkoholový dezinfekční prostředek 5 L
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:081725
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:989,00 Kč
Cena s DPH:1 196,69 Kč
Tekutý alkoholový dezinfekční prostředek určený k dezinfekci rukou a pokožky před vpichy, operacemi a punkcemi. Používá se neředěný.

Vlastnosti: Širokospektrální přípravek působící proti virům, bakteriím včetně MRSA, mikroskopickým kvasinkovým houbám a mykobakteriím včetně TBC. S přídavkem zvláčňující látky, nevysušuje pokožku. Má rychlý a dlouhodobě přetrvávající účinek.

Účinné látky ve 100g přípravku: ethanol 50g, propan-2-ol 22g

Oblast použití:
 
  • zdravotnictví, soukromá praxe, lázeňská a léčebná zařízení
  • operační sály, lůžková oddělení
  • stravovací provozy, jídelny, menzy, oblast potravinářství
  • laboratoře, farmaceutický,kosmetický průmysl

Spektrum účinnosti: A, B, T, M, V (MRSA)

Způsob použití: Pro hygienickou dezinfekci rukou aplikujte na suché ruce 3 ml přípravku a vtírejte po dobu 30-60sec.
Pro chirurgickou dezinfekci rukou aplikujte na suché a předem chirurgicky umyté ruce 2x5 ml přípravku a vtírejte po dobu 2 x 2,5min.
Pro rychlou dezinfekci pokožky naneste přípravek přímo na dezinfikovanou oblast formou potřiku nebo dostetečně smočeným tamponem, nechte působit do zaschnutí.

Skladování: Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě -10 až +25 °C.

Upozornění: Chránit před dětmi! Pozor hořlavá kapalina! Nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

    

                    Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.                             
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, sdlouhodobými účinky.                                                                               

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování par.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné látky: Ethanol (Index 603-002-005), Propan-2-ol (Index: 603-117-00-0), Kvarterní amoniové sloučeniny (Index 007-001-01-2).

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

17.02.2021

Dárek k nákupu

K nákupu nad 1 000 Kč dostanou zákazníci zdarma dezinfekční gel 100ml.

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

MenuX

InformaceX