Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MIKASEPT ULTRA dezinfekční a čisticí prostředek 1 L

Výprodej
MIKASEPT ULTRA dezinfekční a čisticí prostředek 1 L
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080979
Skupinové balení:9 ks
Dostupnost:skladem (1 ks)
Běžná cena bez DPH:47.00 Kč
Běžná cena s DPH:56.87 Kč
Sleva:40%
Akční cena bez DPH:28.00 Kč
Akční cena s DPH:33.88 Kč

SLEVA Expirace 14. 1. 2020


Parfémovaný kapalný koncentrovaný prostředek s dezinfekčním a čistícím účinkem pro plošnou a povrchovou dezinfekci.

Vlastnosti:
 
  • přípravek vykazuje vynikající čistící schopnosti, na bázi chlóru
  • vykazuje baktericidní včetně MRSA, virucidní ,fungicidní účinek, spolehlivý proti mykobakteriim a komplexu M.tuberculosis
  • příjemná parfémovaná vůně
  • rychlá dezinfekce van po každém pacientovi
  • doporučujeme střídat s MIKASEPTEM KAS a MIKASEPTEM GAL

Složení: chlornan sodný, hydroxid sodný, tenzid, vůně

Oblast použití:
 
  • rehabilitace, léčebné zařízení
  • zdravotnická zařízení, domovy důchodců, soc.ústavy
  • školy, školky, doprava
  • oblast potravinářství, kuchyně, jídelny,stravovací provozy
  • prádelny, dezinfekce prádla


Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, V, MRSA

Dávkování MIKASEPTU ULTRA (plošná dezinfekce)

PoužitíKoncentraceSpektrum účinnostiDoba působení
Působení proti mikroskopickým vláknitým houbám (fungicidní)1%V4 min
Baktericidní včetně MRSA, virucidní a fungicidní působení, mykobaktericidní působení a tuberkulocidní působení1,0%
2,0%
A, B, V, MRSA
A, B, V, T, M, MRSA
10 min
10 minZpůsob použití:
Před použitím přípravku naředit na vhodnou koncentraci studenou vodou. Plochy a předměty umýt a nechat zaschnout. Do připraveného roztoku nepřidávat jiný dezinfekční nebo čistící přípravek. K připravenému roztoku nepřidávat jiný dezinfekční nebo čistící přípravek. 10 l naředěného pracovního roztoku MIKASEPTU Ultra postačí na ošetření 60 - 100 m2 pracovní plochy, dle stupně znečištění.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, v temnu a chladu. Skladujte odděleně od alkalických kovů, alkálií a redukčních činidel. Skladujte rovněž odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním uzavřeném balení.

Pokyny pro zacházení:
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte o dobré větrání. Při práci s koncentrátem i roztokem používejte vhodné ochranné pomůcky, pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. Při překročení NPK-P je třeba používat vhodnou ochranu dýchacích cest. Při práci s Mikaseptem ultra nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba ruce umýt teplou vodou mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

Upozornění: Pozor, nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)!

Minimální trvanlivost: 10 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

   

   Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Doplňkové standardní věty o nebezpečnosti:
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321 Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku).
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Nebezpečné látky:
Chlornan sodný, roztok obsah aktivního chloru ...% Cl (Index: 017-011-00-1)
Hydroxid sodný (Index: 011-002-00-6)

Přípravek pro profesionální použití.
 

» Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX