Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MIKASEPT ULTRA dezinfekční a čisticí prostředek 1 L

MIKASEPT ULTRA dezinfekční a čisticí prostředek 1 L
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080979
Skupinové balení:9 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:47.00 Kč
Cena s DPH:56.87 Kč
Parfémovaný kapalný koncentrovaný prostředek s dezinfekčním a čistícím účinkem pro plošnou a povrchovou dezinfekci.

Vlastnosti:
 
  • přípravek vykazuje vynikající čistící schopnosti, na bázi chlóru
  • vykazuje baktericidní včetně MRSA, virucidní ,fungicidní účinek, spolehlivý proti mykobakteriim a komplexu M.tuberculosis
  • příjemná parfémovaná vůně
  • rychlá dezinfekce van po každém pacientovi
  • doporučujeme střídat s MIKASEPTEM KAS a MIKASEPTEM GAL

Složení: chlornan sodný, hydroxid sodný, tenzid, vůně

Oblast použití:
 
  • rehabilitace, léčebné zařízení
  • zdravotnická zařízení, domovy důchodců, soc.ústavy
  • školy, školky, doprava
  • oblast potravinářství, kuchyně, jídelny,stravovací provozy
  • prádelny, dezinfekce prádla


Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, V, MRSA

Dávkování MIKASEPTU ULTRA (plošná dezinfekce)

PoužitíKoncentraceSpektrum účinnostiDoba působení
Působení proti mikroskopickým vláknitým houbám (fungicidní)1%V4 min
Baktericidní včetně MRSA, virucidní a fungicidní působení, mykobaktericidní působení a tuberkulocidní působení1,0%
2,0%
A, B, V, MRSA
A, B, V, T, M, MRSA
10 min
10 minZpůsob použití:
Před použitím přípravku naředit na vhodnou koncentraci studenou vodou. Plochy a předměty umýt a nechat zaschnout. Do připraveného roztoku nepřidávat jiný dezinfekční nebo čistící přípravek. K připravenému roztoku nepřidávat jiný dezinfekční nebo čistící přípravek. 10 l naředěného pracovního roztoku MIKASEPTU Ultra postačí na ošetření 60 - 100 m2 pracovní plochy, dle stupně znečištění.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, v temnu a chladu. Skladujte odděleně od alkalických kovů, alkálií a redukčních činidel. Skladujte rovněž odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním uzavřeném balení.

Pokyny pro zacházení:
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte o dobré větrání. Při práci s koncentrátem i roztokem používejte vhodné ochranné pomůcky, pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. Při překročení NPK-P je třeba používat vhodnou ochranu dýchacích cest. Při práci s Mikaseptem ultra nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba ruce umýt teplou vodou mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

Upozornění: Pozor, nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)!

Minimální trvanlivost: 10 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

   

   Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Doplňkové standardní věty o nebezpečnosti:
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321 Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku).
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Nebezpečné látky:
Chlornan sodný, roztok obsah aktivního chloru ...% Cl (Index: 017-011-00-1)
Hydroxid sodný (Index: 011-002-00-6)

Přípravek pro profesionální použití.
 

» Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

09.12.2019

UPOZORNĚNÍ: Expedice zboží o vánočních svátcích

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že objednávky přijaté do neděle 15. 12. 2019 budou dodány do pátku 20. 12. 2019. Pozdější objednávky budou expedovány až od čtvrtka 2. 1. 2020.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

MenuX

InformaceX