Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MIKASEPT STEROX dezinfekční prostředek 5 L

Akce
MIKASEPT STEROX dezinfekční prostředek 5 L
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080977
EAN kód:8594002483449
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:1 576,00 Kč
Běžná cena s DPH:1 906,96 Kč
Sleva:46%
Akční cena bez DPH:851,00 Kč
Akční cena s DPH:1 029,71 Kč
Kapalný dezinfekční prostředek s čistícím účinkem pro plošnou a povrchovou dezinfekci.

Vlastnosti:
 
  • na bázi peroxidu vodíku
  • vykazuje virucidní, baktericidní,včetně MRSA, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní účinek
  • dezinfekční, mycí a bělící schopnost
  • neagresívní vůči materiálům
  • doporučujeme střídat s MIKASEPTEM KAS a MIKASEPTEM GAL

Složení: peroxid vodíku, cetrimoniumchlorid, benzalkonium chlorid, chlorhexidin diglukonát, komplexotvorná přísada, kys.fosforečná

Oblast použití:
 
  • zdravotnická zařízení, soukromá praxe
  • domovy důchodců, rehabilitace, soc. ústavy, lázně
  • kosmetické salony, kadeřnictní, pedikůra
  • instituce
  • potravinářský průmysl, stravovací provozy, kuchyně, jídelny


Spektrum účinnosti: A,(B), C, T, M, V, MRSA

Dávkování MIKASEPTU STEROX (plošná dezinfekce)

PoužitíKoncentraceSpektrum účinnostiDoba působení
Baktericidní působení včetně MRSA, fungicidní (proti mikroskopickým vláknitým houbám)1%A,B, C, V, MRSA30 min
Baktericidní, virucidní, fungicidní, sporicidní, mykobaktericidní působení vč. TBC1,0%
2,0%
A, B, C, T, M, V, MRSA
A, B, C, T, M, V, MRSA
60 min
30 minZpůsob použití:
Před použitím naředit pracovní roztok studenou vodou. Pracovní roztok nemíchat s jinými dezinfekčními přípravky, nepřidávat čistící přípravky. Plochy a předměty umýt a nechat oschnout (nevytírat do sucha). 10 litrů MIKASEPTU STEROX postačí na ošetření 50 - 100 m2‚ plochy podle stupně znečištění. Povrchy a předměty přicházející do styku s potravinami důkladně opláchněte pitnou vodou

Přípravek MIKASEPT STEROX nedeklaruje inaktivaci prionů a nebyl dosud testován na inaktivaci prionů.

Skladování:
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení, v temnu, suchu a chladu. Chraňte před mrazem.

Pokyny pro zacházení:
Při práci s koncentrátem i roztokem používejte vhodné ochranné pomůcky. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, dbejte na dobré větrání. Při práci s MIKASEPTEM STEROX nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, poté pokožku ošetřete ochranným krémem.

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

   

   Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry a aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Nebezpečné látky:
Chlorhexidinglukonát (ES: 242-354-0)
Peroxid vodíku 35% roztok (Index: 008-003-00-9)
alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy (ES: 270-325-2)

Přípravek pro profesionální použití.
 

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

17.02.2021

Dárek k nákupu

K nákupu nad 1 000 Kč dostanou zákazníci zdarma dezinfekční gel 100ml.

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

MenuX

InformaceX