Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MIKASEPT STEROX 5 l

MIKASEPT STEROX 5 l
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080977
EAN kód:8594002483449
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:614.00 Kč
Cena s DPH:742.94 Kč
Kapalný dezinfekční prostředek s čistícím účinkem pro plošnou a povrchovou dezinfekci.

Vlastnosti:

  • na bázi peroxidu vodíku
  • vykazuje virucidní, baktericidní,včetně MRSA, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní účinek
  • dezinfekční, mycí a bělící schopnost
  • neagresívní vůči materiálům
  • doporučujeme střídat s MIKASEPTEM KAS a MIKASEPTEM GAL

Složení: peroxid vodíku, cetrimoniumchlorid, benzalkonium chlorid, chlorhexidin diglukonát, komplexotvorná přísada, kys.fosforečná

Oblast použití:

  • zdravotnická zařízení, soukromá praxe
  • domovy důchodců, rehabilitace, soc. ústavy, lázně
  • kosmetické salony, kadeřnictní, pedikůra
  • instituce
  • potravinářský průmysl, stravovací provozy, kuchyně, jídelny


Spektrum účinnosti: A,(B), C, T, M, V, MRSA

Dávkování MIKASEPTU STEROX (plošná dezinfekce)

PoužitíKoncentraceSpektrum účinnostiDoba působení
Baktericidní působení včetně MRSA, fungicidní (proti mikroskopickým vláknitým houbám)1%A,B, C, V, MRSA30 min
Baktericidní, virucidní, fungicidní, sporicidní, mykobaktericidní působení vč. TBC1,0%
2,0%
A, B, C, T, M, V, MRSA
A, B, C, T, M, V, MRSA
60 min
30 minZpůsob použití:
Před použitím naředit pracovní roztok studenou vodou. Pracovní roztok nemíchat s jinými dezinfekčními přípravky, nepřidávat čistící přípravky. Plochy a předměty umýt a nechat oschnout (nevytírat do sucha). 10 litrů MIKASEPTU STEROX postačí na ošetření 50 - 100 m2‚ plochy podle stupně znečištění. Povrchy a předměty přicházející do styku s potravinami důkladně opláchněte pitnou vodou

Přípravek MIKASEPT STEROX nedeklaruje inaktivaci prionů a nebyl dosud testován na inaktivaci prionů.

Skladování:
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení, v temnu, suchu a chladu. Chraňte před mrazem.

Pokyny pro zacházení:
Při práci s koncentrátem i roztokem používejte vhodné ochranné pomůcky. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, dbejte na dobré větrání. Při práci s MIKASEPTEM STEROX nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, poté pokožku ošetřete ochranným krémem.

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

   

   Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry a aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Nebezpečné látky:
Chlorhexidinglukonát (ES: 242-354-0)
Peroxid vodíku 35% roztok (Index: 008-003-00-9)
alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy (ES: 270-325-2)

Přípravek pro profesionální použití.

» Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

07.12.2018

UPOZORNĚNÍ: Expedice zboží o vánočních svátcích

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že objednávky přijaté do neděle 16. 12. 2018 budou dodány do pátku 21. 12. 2018. Pozdější objednávky budou expedovány až 2. 1. 2019.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

MenuX

InformaceX