Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MIKASEPT MA alkoholový dezinfekční prostředek 10 L

MIKASEPT MA alkoholový dezinfekční prostředek 10 L
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:081242
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:705.00 Kč
Cena s DPH:853.05 Kč
Tekutý alkoholový dezinfekční prostředek určený k přímé aplikaci.

Vlastnosti:
Mikasept MA je kontaktní bezoplachová dezinfekce na plochy s dlouhodobým účinkem. Používá se k dezinfekci pracovních ploch, povrchů a zařízení, nebo špatně dostupných prostor. Mikasept MA je vhodný na  všechny povrchy odolné vůči alkoholům. Není vhodný pro povrchy plexiskla a akrylátů.

Nebezpečné látky: ethanol, Propan-2-ol, kyselina mléčná

Spektrum účinnosti: A


Způsob použití:
Mikasept MA se používá neředěný, aplikuje se do úplného smočení povrchu a následného zaschnutí, neoplachuje se. Kontaktní doba potřebná pro účinek je 5-30 minut. POZOR! Nelze aplikovat na horké povrchy - nebezpečí vznícení nebo snížení účinnosti.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, vždy v originálním těsně uzavřeném balení, v temnu, suchu a chladu. Chraňte před mrazem.


Bezpečnostní upozornění:

   

        Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, otevřeným plamenem a horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P241 Používejte elektrické a osvětlovací do výbušného prostředí.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte písek, oxid uhličitý, práškový hasící přístroj.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních.

Nebezpečné látky:
Ethanol (Index: 603-002-00-5)
Propan-2-ol (Index: 603-117-00-0)
Kyselina mléčná (ES: 201-196-2)
 
Přípravek pro profesionální použití.

 

» Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX