Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MIKASEPT KAS dezinfekční a čistící prostředek 5 L

MIKASEPT KAS dezinfekční a čistící prostředek 5 L
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080852
EAN kód:8594002481797
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:439.00 Kč
Cena s DPH:531.19 Kč
Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek se svěží vůní pro plošnou dezinfekci, čištění podlah, omyvatelných stěn a předmětů, dlaždic, obkladů, kameniny, nábytku.

Vlastnosti:
 
 • neobsahuje aldehydy, nealergizuje
 • vykazuje baktericidní, virucidní a fungicidní účinek
 • nepůsobí agresivně na čištěné materiály
 • příjemná vůně
 • je vhodný pro ruční a strojovou dezinfekci
 • dobré čistící a dezinfekční účinky
 • doporučujeme střídat s MIKASEPTEM GAL
 • přípravek prokázal deklarovanou účinnost na MRSA

Složení: alkyldimethylbenzylammonium chlorid, neionogenní tenzidy, komplexotvorné přísady

Oblast použití:
 
 • zdravotnická zařízení, kojenecké ústavy, ozdravovny, léčebny
 • výrobny léků, laboratoře
 • kuchyně, sanitární místnosti, sociální zařízení
 • instituce, školy, školky, doprava


Spektrum účinnosti: A, B, V, MRSA

Dávkování MIKASEPTU KAS (plošná dezinfekce)

PoužitíKoncentraceSpektrum účinnostiDoba působení
Baktericidní, fungicidní působení, působení proti mikroskopickým kvasinkovým houbám1%A,V, MRSA1 h
Plošná dezinfekce v virucidním působením2,0%A, V, MRSA30 min
Účinný proti MRSA (Staphylococus aureus)3,0%A,B,V, MRSA30 min

Způsob použití:
Před použitím naředit na vhodnou koncentraci vodou o teplotě 40°C. Plochy a předměty umýt a nechat zaschnout. K připravenému roztoku nepřidávat jiný dezinfekční nebo čistící přípravek. 10 l naředěného pracovního roztoku MIKASEPTU KAS postačí na ošetření 60 - 100 m2 pracovní plochy, dle stupně znečištění.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +25 °C.

Pokyny pro zacházení:
Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Při práci s MIKASEPTEM KAS nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

Upozornění: Chránit před dětmi! Nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

   

                  Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte potřísněné části těla.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321 Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Nebezpečné látky:
alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy (ES: 270-325-2)

Přípravek pro profesionální použití.
 

» Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX