ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

MIKASEPT GRAND dezinfekční a čistící prostředek 5 L

MIKASEPT GRAND  dezinfekční a čistící prostředek 5 L
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080948
EAN kód:8595245407063
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:1 039,00 Kč
Cena s DPH:1 257,19 Kč
Tekutý dezinfekční a čistící prostředek se svěží vůní pro plošnou dezinfekci

Vlastnosti:  Přípravek je určen k dezinfekci a čištění podlah, omyvatelných stěn a předmětů, kachlí, nábytku apod. Je účinný proti bakteriím (včetně MRSA), kvasinkám, mykobakteriím a virům. Ředí se dle návodu. Neobsahuje aldehydy a nepůsobí agresivně vůči čištěným materiálům. Má dobré čistící a dezinfekční schopnosti, je vhodný pro ruční i strojovou dezinfekci a čištění.

Účinné látky ve 100g přípravku: Alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium chlorid 12g

Obsahuje: alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy (ES: 270-325-2), Chlorhexidindiglukonát (ES: 242-354-0), Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether (CAS: 166736-08-09)

Oblast použití: veškerá zdravotnická a léčebná zařízení, ozdravovny, ordinace, laboratoře, výrobny léků, domovy důchodců a ústavy sociální péče, veterinární ordinace, prádelny, kuchyně, sanitární mistnosti a sociální zařízení, veřejná zařízení (stravovací provozy, hotely, školy, úřady atd.)

Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, MRSA


Dávkování MIKASEPTU GRAND (plošná dezinfekce)

PoužitíKoncentraceDoba expozice
Baktericidní a virová účinnost5ml/l30 minut
Působení proti kvasinkám a MRSA10ml/l1 hodina
Mykobakteriální působení30ml/l1 hodina

Skladování: Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení, v temnu a chladu

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby.Bezpečnostní upozornění:

 

                 Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte potřísněné části těla.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321 Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku).
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních.

Nebezpečné látky:
alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy (ES: 270-325-2)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether (CAS: 166736-08-9)
Chlorhexidinglukonát (ES: 242-354-0)

Přípravek pro profesionální použití.
 

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX