Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MIKASEPT GRAND dezinfekční a čistící prostředek 1 L

Výprodej
MIKASEPT GRAND  dezinfekční a čistící prostředek 1 L
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080949
EAN kód:8595245407056
Skupinové balení:9 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:130.00 Kč
Běžná cena s DPH:157.30 Kč
Sleva:42%
Akční cena bez DPH:75.00 Kč
Akční cena s DPH:90.75 Kč

SLEVA Expirace 2. 1. 2020


Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek se svěží vůní pro plošnou dezinfekci, čištění podlah, omyvatelných stěn a předmětů, dlaždic, obkladů, nábytku.

Složení: alkylbenzyldimethylamonium chlorid, Chlorhexidindiglukonát, Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2- propylheptyl)ether

Oblast použití:
zdravotnická a léčebná zařízení, sanitární místnosti, sociální zařízení, instituce, školy, školky, doprava

Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, MRSA


Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení, v temnu a chladu

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby.


Bezpečnostní upozornění:

 

                Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte potřísněné části těla.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321 Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku).
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních.

Nebezpečné látky:
alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy (ES: 270-325-2)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether (CAS: 166736-08-9)
Chlorhexidinglukonát (ES: 242-354-0)

Přípravek pro profesionální použití.
 

» Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX