Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MIKASEPT GRAND 5 l

MIKASEPT GRAND 5 l
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080948
EAN kód:8595245407063
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:481.00 Kč
Cena s DPH:582.01 Kč
Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek se svěží vůní pro plošnou dezinfekci, čištění podlah, omyvatelných stěn a předmětů, dlaždic, obkladů, nábytku.

Složení: alkylbenzyldimethylamonium chlorid, Chlorhexidindiglukonát, Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2- propylheptyl)ether

Oblast použití:
zdravotnická a léčebná zařízení, sanitární místnosti, sociální zařízení, instituce, školy, školky, doprava

Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, MRSA

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení, v temnu a chladu

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby.Bezpečnostní upozornění:

 

                 Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte potřísněné části těla.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321 Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku).
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních.

Nebezpečné látky:
alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy (ES: 270-325-2)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether (CAS: 166736-08-9)
Chlorhexidinglukonát (ES: 242-354-0)

Přípravek pro profesionální použití.

» Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

06.03.2015

NOVINKA: Mop ekologický

V březnu 2015 jsme do našeho sortimentu zařadili dva ekologické mopy. Tyto mopy, díky svému speciálnímu složení, nepouští vlákna a nezanechávají šmouhy.

MenuX

InformaceX