ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

MIKASEPT GALEN dezinfekční prostředek 5 L

MIKASEPT GALEN dezinfekční prostředek 5 L
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080919
EAN kód:8594002481827
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:939,00 Kč
Cena s DPH:1 136,19 Kč
Tekutý koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek určený k dezinfekci nástrojů, předmětů z kovu, skla a plastů.

Vlastnosti: Účinný proti bakteriím, vírům (včetně TBC), virům, kvasinkám i vláknitým houbám, likviduje potenciálně patogenní mykobakterie a bakterie komplexu M. tuberculosis. Nepůsobí agresivně na čištěné materiály, obsahuje inhibitor koroze.

Účinné látky ve 100g přípravku: Glutaraldehyd 5g, Glyoxal 8g

Oblast použití:
 
  • nemocniční zařízení, soukromá praxe
  • operační sály, oddělení centrální sterilizace, ordinace laboratoře
  • kadeřnictví, kosmetická péče, tetovací salony


Spektrum účinnosti: A, B, T, M, V

Dávkování MIKASEPTU GALEN (nástrojová dezinfekce)

PoužitíKoncentraceSpektrum účinnostiDoba působení
Baktericidní a virucidní působení1,5%
2,0%
A, B, V
A, B, V
30 min
15 min
Působení proti mykobakteriím a TBC2,0%A, B, V, T, M, V30 minZpůsob použití: Před použitím naředit na danou koncentraci studenou vodou. Použité nástroje, předměty se vloží do předem připraveného roztoku MIKASEPTU GALEN, dbá se o dokonalé smočení.
Po předepsané době expozice se nástroje, předměty vyjmou z roztoku a opláchnou pitnou vodou, poté se sterilizují.
Pro běžnou dezinfekci se roztoky připravují čerstvé. Dle stupně biologického znečištění se roztok používá max. 14 dní v uzavřených nádobách.

Skladování: Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +35 °C.

Pokyny pro zacházení: Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte o dobré větrání. Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

Upozornění: Chránit před dětmi! Koncentrát nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

   

                              Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H302 Zdraví škodlivý při požití
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H371 Může způsobit poškození orgánů při vdechování.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle nebo obličejový štít.
P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P363 Kontaminovaný oděv předopětovným použitím vyperte.
P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzducha ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečnou látku
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P321 Odborné ošetření místně příslušný lékař.

Nebezpečné látky:
Glyoxal (CAS107-22-2), Glutaraldehyd (CAS 111-30-8), 2-propylenheptanol, etoxylovaný, Alkylestery kyseliny fosforečné (CAS 68307-94-8)

Přípravek pro profesionální použití.
 

» Bezpečnostní list

 

Další doporučené zboží

Podobné produkty

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX