Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MIKASEPT GAL dezinfekční a čistící prostředek 5 L

MIKASEPT GAL dezinfekční a čistící prostředek 5 L
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080853
EAN kód:8594002481766
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:650.00 Kč
Cena s DPH:786.50 Kč
Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek se svěží vůní pro povrchovou dezinfekci a čistění všech omyvatelných ploch a předmětů.

Vlastnosti:
 
  • vykazuje baktericidní, virucidní a fungicidní účinnost, likviduje potenciálně patogenní mykobakterie a bakterie komplexu M. tuberculosis
  • jednorázově dezinfikuje a myje
  • nepůsobí agresivně na čištěné materiály
  • je vhodný pro ruční a strojovou dezinfekci
  • doporučujeme střídat s MIKASEPTEM KAS
  • přípravek prokázal deklarovanou účinnost na MRSA

Složení: glyoxal, glutaraldehyd, ionogenní, neionogenní tenzidy

Oblast použití:
 
  • zdravotnická zařízení, léčebné zařízení, laboratoře
  • výrobny infuzních roztoků a všech lékových forem
  • prádelny, sanitární místnosti, sociální zařízení
  • instituce, školy, školky, doprava


Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, V, MRSA

Dávkování MIKASEPTU GAL (plošná dezinfekce)

PoužitíKoncentraceSpektrum účinnostiDoba působení
Baktericidní působení a působení proti mikroskopickým kvasinkovým houbám0,5%A,V1 h
Baktericní včetně MRSA a virucidní působení1,0%
1,5%
2,0%
A, B, V, MRSA
A, B, V, MRSA
A, B, V, MRSA
1 h
30 min
15 min
Mykobaktericidní a tuberkulocidní působení3,0%
4,0%
A,B,T,M,V, MRSA
A,B,T,M,V, MRSA
1 h
30 min


Způsob použití:
Před použitím naředit na vhodnou koncentraci studenou vodou. Plochy a předměty umýt a nechat zaschnout. K připravenému roztoku nepřidávat jiný dezinfekční nebo čistící přípravek. 10 l naředěného pracovního roztoku MIKASEPTU GAL postačí na ošetření 60 - 100 m2 pracovní plochy, dle stupně znečištění.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +25 °C.

Pokyny pro zacházení:
Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, uzavřené místnosti větrejte. Při práci s MIKASEPTEM GAL nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

Upozornění: Chránit před dětmi! Koncentrát nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:
 

   

                              Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H370 Způsobuje poškození orgánů.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P280 Používejte ochranné rukavice oděv a brýle.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

První pomoc:
PŘI NADÝCHÁNÍ:  Vynést postiženého na čersvý vzduch, při obtížích vyhledat lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
PŘI ZASAŽENÍ OCČÍ: Vyjměte kontaktní čočky. Oči promývejte velkým množstvím pokud možno vlahé tekoucí vody nejméně 15  minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte blékařskou pomoc.
PŘI POŽITÍ: Vypláchnout ústa velkým množstvím vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaře.

Nebezpečné látky:
Alkohol C 10 - 16, ethoxylované sírany sodné soli (ES: 500-223-8)
Ethandial (Index: 605-016-00-7)
Pentandial (Index: 605-022-00-X)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether (CAS: 166736-08-9)

Pouze pro profesionální použití.
 

» Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

09.12.2019

UPOZORNĚNÍ: Expedice zboží o vánočních svátcích

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že objednávky přijaté do neděle 15. 12. 2019 budou dodány do pátku 20. 12. 2019. Pozdější objednávky budou expedovány až od čtvrtka 2. 1. 2020.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

MenuX

InformaceX