ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

MIKASEPT GAL dezinfekční a čistící prostředek 1 L

MIKASEPT GAL dezinfekční a čistící prostředek 1 L
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080947
EAN kód:8594002481759
Skupinové balení:5 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:237,00 Kč
Cena s DPH:286,77 Kč
Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek pro povrchovou dezinfekci a čistění všech omyvatelných ploch zdravotnických prostředků.

Vlastnosti: Mikasept GAL je účinný proti bakteriím (včetně TBC a MRSA), kvasinkám, plísním a neobaleným virům. Používá se ve zředěné formě. Je vhodný na ruční i strojovou dezinfekci a čištění, má vynikající dezinfekční a mycí účinky. Doporučujeme stídat s  Mikaseptem KAS.

Účinné látky ve 100g přípravku: Glyoxal 8g, Glutaraldehyd 5g

Obsahuje: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, Glutaraldehyd, Glyoxal

Oblast použití:
 
  • zdravotnická zařízení, léčebné zařízení, laboratoře
  • výrobny infuzních roztoků a všech lékových forem
  • prádelny, sanitární místnosti, sociální zařízení
  • instituce, školy, školky, doprava


Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, V, MRSA

Dávkování MIKASEPTU GAL (plošná dezinfekce)

PoužitíKoncentraceDoba expozice
Baktericidní a fungicidní účinnost10ml/l
15ml/l
1 hodina
30 minut
Baktericní účinnost (MRSA)15ml/l1 hodina
Virucidní účinnost10-30ml/ldo zaschnutí


Způsob použití: Před použitím naředit na vhodnou koncentraci studenou vodou. Plochy a předměty umýt a nechat zaschnout. K připravenému roztoku nepřidávat jiný dezinfekční nebo čistící přípravek. 10 l naředěného pracovního roztoku MIKASEPTU GAL postačí na ošetření 60 - 100 m2 pracovní plochy, dle stupně znečištění.

Skladování: Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +25 °C.

Pokyny pro zacházení: Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, uzavřené místnosti větrejte. Při práci s MIKASEPTEM GAL nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

Upozornění: Chránit před dětmi! Koncentrát nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

   

                               Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H370 Způsobuje poškození orgánů.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte aerosoly, mlhu.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle nebo obličejový štít.
P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzducha ponechte jej v
klidu v poloze usnadňující dýchání.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečnou látku
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P321 Odborné ošetření místně příslušný lékař.

První pomoc:
PŘI NADÝCHÁNÍ:  Vynést postiženého na čersvý vzduch, při obtížích vyhledat lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
PŘI ZASAŽENÍ OCČÍ: Vyjměte kontaktní čočky. Oči promývejte velkým množstvím pokud možno vlahé tekoucí vody nejméně 15  minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte blékařskou pomoc.
PŘI POŽITÍ: Vypláchnout ústa velkým množstvím vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaře.

Nebezpečné látky:
Alkohol C 10 - 16, ethoxylované sírany sodné soli (ES: 500-223-8)
Ethandial (Index: 605-016-00-7)
Pentandial (Index: 605-022-00-X)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether (CAS: 166736-08-9)

Pouze pro profesionální použití.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX