Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

LARRIN proti plísním 500 ml s rozprašovačem

Akce
LARRIN proti plísním 500 ml s rozprašovačem
Výrobce:Styl
Katalogové číslo:080627
EAN kód:8595000912658
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:55.00 Kč
Běžná cena s DPH:66.55 Kč
Sleva:29%
Akční cena bez DPH:39.00 Kč
Akční cena s DPH:47.19 Kč
Larrin proti plísni je dezinfekční čistič s rozprašovačem vhodný pro likvidaci plísní na zdech, na dřevě, kolem kuchyňského zařízení, dřezů, umyvadel, van, sprchových koutů, bazénů, nádob na odpady, apod. Bělí spáry a rozjasní zašlé povrchy. Ošetřované plochy současně dezinfikuje, čistí a zbavuje bakterií. Má bělící, fungicidní a dezinfekční účinek.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Přep použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění:

 

                Nebezpečí   


Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305+P351+P338: Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Nebezpečné látky:
Chlornan sodný (CAS: 7681-52-9), Hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2)

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
 

» Bezpečnostní list
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

06.03.2015

NOVINKA: Mop ekologický

V březnu 2015 jsme do našeho sortimentu zařadili dva ekologické mopy. Tyto mopy, díky svému speciálnímu složení, nepouští vlákna a nezanechávají šmouhy.

MenuX

InformaceX