Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Lancil tekutý čisticí písek 650 g

Lancil tekutý čisticí písek 650 g
Výrobce:Lancil, spol s r.o.
Katalogové číslo:080003
EAN kód:8594004900425
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:20.50 Kč
Cena s DPH:24.81 Kč
Tekutý písek je vysoce účinný přípravek pro čištění silně zašpiněných povrchů různých materiálů

Velkého čistícího efektu bylo dosaženo nejen synergickým účinkem tenzidů použitých při výrobě přípravku, ale především pečlivým výběrem abrasivní složky. Tato složka, přestože je měkká a jemná, velmi dobře vyčistí a nenaruší ošetřované povrchy. Určité nebezpeč vzniká pouzev případě ošetřování lakovaných ploch (může dojít k jejich zmatnění) a předmětů z plastických hmot. Vynikajících účinků je například dosahováno při čištění skel krbových kamen, keramických desek, umyvadel, dlaždic a podobně.

Tekutý písek se aplikuje nanesením potřebného množství na čištěnou plochu pomocí hadříku nebo houbičky a nečistota se mechanicky odstraní. Na závěr se čištěný povrch omyje vodou.


Bezpečnostní upozornění:

 

      Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.
Pokyny pro první pomoc:
P301+310+315 Při požití: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P337+P311 Přetrvává-li podráždění očí: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 

» Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

Potřebujete poradit?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte.

dotazy@alfachem.cz(+ 420) 733 535 291(+ 420) 516 474 424
15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

06.03.2015

NOVINKA: Mop ekologický

V březnu 2015 jsme do našeho sortimentu zařadili dva ekologické mopy. Tyto mopy, díky svému speciálnímu složení, nepouští vlákna a nezanechávají šmouhy.

MenuX

InformaceX