Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

GIGASEPT Instru AF 2 l

Výprodej
GIGASEPT Instru AF 2 l
Výrobce:Schülke & Mayr Gesellschaft m.b.H.
Katalogové číslo:080794
EAN kód:4032651074259
Skupinové balení:5 ks
Dostupnost:skladem (1 ks)
Běžná cena bez DPH:1350.00 Kč
Běžná cena s DPH:1633.50 Kč
Sleva:48%
Akční cena bez DPH:700.00 Kč
Akční cena s DPH:847.00 Kč
Kombinovaný dezinfekční a čistící přípravek

Použití:
Dezinfekce a čištění termostabilních i na teplotu citlivých nástrojů všech druhů (s výjimkou flexibilních endoskopů) Díky jeho široké mikrobiologické účinnosti a excelentních čistících schopností (zejména v ultrazvukových lázních), Gigasept Instru AF má všechny hlavní vlastnosti požadované pro předsterilizační přípravu nástrojů v nemocnicích i lékařských praxích

Mikrobiologická účinnost:
Baktericidní (vč. M. terrae) a fungicidní v souladu s novými směrnicemi Německé společnosti pro hygienu a mikrobiologii(DGHM). Je účinný proti obaleným virům* (vč. HIV, HBV, HCV) adenovirům a papova SV 40 virům. Splňuje nové evropské standardy
* Dle směrnic Robert Koch-Institute guideline - German Federal Health Gazette 01/2004).

Gigasept Instru AF má prokázanou účinnost po dobu 7 dní.

Složení:
100 g Gigasept Instru AF obsahuje: 14 g cocospropylendiaminguanidindiacetatu, 35 g fenoxypropanolu, 2.5 g benzalkoniumchloridu. Další pomocné látky (v souladu s doporučením EU): 5 - 15 % anionických tenzidů, rozpouštědla, pH regulátory, Inhibitory koroze, barviva a parfemace

Chemicko- fyzikální údaje:

Koncentrát
  • Vzhled: čirý,zelený
  • pH : cca 9.3
1.5% a 3% pracovní roztok:
  • vzhled: čirý,zelený
  • pH : cca 8.5
Aplikační koncentrace/kontaktní čas:
Účinnost 5 15 30 60
Min min min min
______________________________________________
Baktericidní, 3% 2% 1,5%
fungicidní
mykobaktericidní
______________________________________________
Obalené viry 0,5 %
(Vč. HIV HBV and HCV)
______________________________________________
Adenovirus 4%
______________________________________________
Papova SV40 virus 4%
______________________________________________
V ultrazvukové lázni:
Baktericidní, fungicidní, 3 %
účinný proti
obaleným virům*
(Vč. HIV, HBV and HCV)

*) As defined by the Robert Koch Institute guideline - German Federal Health Gazette
01/2004).
Příiklad: litr 3% ního roztoku připravíme přidáním 30ml koncentrátu do 970 ml vody

Gigasept ® Instru AF má potvrzený baktericidní, fungicidní a mykobaktericidní účinek v souladu s EU- standardy

Bactericidní (EN 13727 / prEN 14561): S. Aureus, P Aeruginosa, E. Hirae
Fungicidní (EN 13624 / prEN 14562): C. Albicans ,A. Niger
Mykobaktericidní (prEN 14348 / prEN 14563): M. Terrae

Podle nových EN/prEN standardů jsou koncentrace
a expozice následující:
3 % - 15 min
1,5 % - 60 min
2 % - 30 min

Návod k použití:
Gigasept Instru AF je dodávan v koncentrované formě. Je lehce rozpustný ve vodě na libovolnou koncentraci. Nástroje musí být do roztoku úplně ponořeny tak, aby v dutinách nebyl vzduch a celý povrch byl pokryt roztokem. Dodržujte doporučený kontaktní čas u vybrané koncentrace. Po uplynutí expozičního času nástroje vyberte a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Díky výborným čistícím schopnostem není potřeba přidávat další čistící látky.

Doba mikrobiologické účinnosti:
Gigasept Instru AF je plně účinný pod zátěží 7 dní. Při velkém znečištění( koaguláty, změna barvy..) doporučujeme vyměnit roztok dříve.

Vhodnost k použití v ultrazvukových lázních:
Gigasept Instru AF je obvzvlášť vhodný pro ultrazvukové čištění nástrojů a pomůcek. Je chemicky stabilní a byl pro tyto účely vědecky ověřen. Testy prokázaly, že bylo dosaženo výborných výsledků již po několika sekundách expozice. Výsledky testů lze obdržet na požádání. Teplota pracovního roztoku v lázní nemá překročit 40°C. Roztoky se připravují každý den čerstvé.

Materiálova kompatibilita:
Gigasept Instru AF je kompatibilní s:
Guma
Kovy
Sklo
Porcelán
Plasty
(Je kompatibilní rovněž s polykarbonáty)

Interakce:
Gigasept Instru AF koncentrát a pracovní roztoky po smíchání s jinými roztoky (především s aldehydy) může způsobit diskoloraci, účinnost může být snížená a/nebo se mohou tvořit sraženiny a sedimenty. Nemíchejte proto Gigasept Instru AF s jinými čistícími a dezinfekčními přípravky. Před prvním použití přípravku doporučujeme dekontaminační nádoby a pomůcky důkladně vypláchnout vodou.


Bezpečnostní upozornění:

       

                                                            Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H373 Při prodloužené nebo opakované expozici požitím může způsobit poškození orgánů.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P301+P310+P330 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Vypláchněte ústa.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečné složky:
Alkylpropylendiaminbiguanidiniumdiacetát s alkyly na bázi kokosového oleje
90640-43-0  N-dodecylpropan-1,3-diamin

» Bezpečnostní list
 

SLEVA: Expirace 10/2017

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Podobné produkty

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

06.03.2015

NOVINKA: Mop ekologický

V březnu 2015 jsme do našeho sortimentu zařadili dva ekologické mopy. Tyto mopy, díky svému speciálnímu složení, nepouští vlákna a nezanechávají šmouhy.

MenuX

InformaceX