ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Fungispray Citron bezchlorový přípravek proti plísním, 750 ml s rozprašovačem

Akce
Fungispray Citron bezchlorový přípravek proti plísním, 750 ml s rozprašovačem
Výrobce:Stachema
Katalogové číslo:080073
EAN kód:8595039311743
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:105,00 Kč
Běžná cena s DPH:127,05 Kč
Sleva:29%
Akční cena bez DPH:75,00 Kč
Akční cena s DPH:90,75 Kč

Kapalný přípravek s dlouhodobým účinkem určený k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství, veterinárních zařízeních a zemědělství zejména na porézních stavebních materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo apod.) a na textiliích.

  • neobsahuje chlór
  • nebělí podklad
  • nazasoluje zeď
  • likviduje bakterie a plísně
  • likviduje DNA a RNA virusy vč. SARS-CoV-2
  • vhodný na textilie
  • nezanechává skvrny
  • působí již po 5 minutách


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Návod k použití:
Plíseň před aplikací neodstraňujte! Napadená místa postříkejte ze vzdálenosti cca 10 cm a po 24 hodinách působení plíseň za mokra mechanicky odstraňte (kartáčem nebo hadrem namočeným v tomto přípravku). Při silném napadení plísní je nutno postup opakovat. Při kontaktu s  lakovanými povrchy nutno předem odzkoušet na malém, případně skrytém místě. Na  očištěný, vydezinfikovaný a suchý povrch stavebních materiálů aplikujte protiplísňový přípravek FungiSAN bezchlorový s preventivním účinkem proti plísním. V případě použití přípravku na textil, nebo jiné materiály, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou, je třeba po ošetření důkladné vyprání a vyčištění ošetřených materiálů (odstranění zbytků přípravku).

Obsahuje: 10 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C12-C16)(benzyl)dimethylamonium-chloridy; 5 g/kg didecyl(dimethyl)amonium-chlorid.


Bezpečnostní upozornění:

  

        Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315     Dráždí kůži.
H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
H412     Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273     Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340     PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313     Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501     Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Nebezpečné složky: Kvaterní amoniové sloučeniny, alkyl, benzyl, dymethyl.

» Bezpečnostní list

Podobné produkty

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX