Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

DOMESTOS WC blok Turbo Pine Fresh 38g

Výprodej
DOMESTOS WC blok Turbo Pine Fresh 38g
Výrobce:Unilever
Katalogové číslo:080882
EAN kód:8712561223522
Skupinové balení:9 ks
Dostupnost:skladem (28 ks)
Běžná cena bez DPH:40.00 Kč
Běžná cena s DPH:48.40 Kč
Sleva:43%
Akční cena bez DPH:23.00 Kč
Akční cena s DPH:27.83 Kč
Nový Domestos Turbo Fresh je jedinečný rotační tuhý WC blok s dvoufázovou náplní. Turbína se otáčí pod tlakem vody a šíří tak Domestos sílu všude kolem sebe. Domestos Turbo Fresh zabraňuje tvorbě vodního kamene a odstraňuje nečistoty všude tam, kde se množí bakterie. Zároveň uvolňuje svěží vůni a mimořádnou pěnu.

Pine Fresh - s vůní jehličnanů

Návod k použití:
Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází na vodou oplachovaném místě. Pokud se WC blok neotáčí při spláchnutí toalety, umístěte jej do jiné polohy (WC blok účinkuje rovněž i když se neotáčí). Po vypotřebování vyhoďte WC blok do koše. Po manipulaci si opláchněte ruce.


Bezpečnostní upozornění:    Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

» Bezpečnostní list
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

07.07.2017

Nabídka zaměstnání

Přijmeme pracovníka na pozici laborant v chemické výrobě (čisticí prostředky).

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

MenuX

InformaceX