Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

DEZOX čisticí a dezinfekční prostředek 5 L

DEZOX čisticí a dezinfekční prostředek 5 L
Výrobce:MPD plus, s.r.o.
Katalogové číslo:080868
EAN kód:8594020280310
Skupinové balení:2 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:744.00 Kč
Cena s DPH:900.24 Kč
Koncentrovaný prostředek na čištění a dezinfekci ploch a předmětů
 
Prostředek pro dezinfekci ploch na bázi aktivního kyslíku. Bezpečný při užití a pachově neutrální. Aplikuje se v koncentraci 0,5% se spektrem účinnosti baktericidní a fungicidní pro pravidelnou ochranu ploch. Pro jednorázovou dezinfekci se použije 1% roztok aplikovaný vytřením se spektrem účinnosti baktericidní, fungicidní a virucidní. 2% roztok je tuberkulocidní.

Spektrum účinnosti: Baktericidní (včetně MRSA), fungicidní, virucidní, mykobakteriální a tuberkulocidní.

Dezinfekce povrchů: Používá se roztok 10-20 ml přípravku na 1 litr vody podle dezinfekčního zadání, doba působení min. 30 min. Předměty se dezinfikují ponořením do roztoku na dobu expozice.
Účinnost proti bakteriím a plísním: 5 ml přípravku na 1 litr vody, doba působení 30 min.
Účinnost proti virům: 10 ml přípravku na 1 litr vody, doba působení 30 min.
Tuberkulocidní účinnost: 20 ml přípravku na 1 litr vody, doba působení 60 min.

Příprava a použití dezinfekčního roztoku: Aplikační roztok se připraví ředěním ve studené pitné vodě. Nemíchejte s jinými chemickými přípravky. Přípravek má mycí účinek. Před aplikací je nutno odstranit hrubé znečištění. Pří bílkovinném zatížení se používají zvýšené koncentrace. Po aplikaci nestírat do sucha. Přípravek ani jeho roztok neuchovávejte v kovových nádobách.

Přípravek obsahuje ve 100 g: peroxid vodíku 8 g, benzalkoniumchlorid 1,5 g, chlohexidin-diglukonát 1 g
Další složky: 5 -15 % neionogenní tenzidy, 10 % propan-2-ol, 8 % peroxid vodíku

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 

Bezpečnostní upozornění:

      

    Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 25°C.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

» Bezpečnostní list
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX