Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

DESTIX Med N dezinfekční vlhčené ubrousky, dóza 120ks

DESTIX Med N dezinfekční vlhčené ubrousky, dóza 120ks
Výrobce:Kleinmann GmbH
Katalogové číslo:080711
EAN kód:4019114012126
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:110.00 Kč
Cena s DPH:133.10 Kč
120 ks navlhčených desinfekčních čisticích utěrek v plastové uzavíratelné dóze. Utěrky jsou zabaleny v ochranném plastovém obalu zabraňujícím vysychání.

Rozměr utěrky: 13 x 20 cm

DESTIX® Med N - ubrousky jsou určeny k rychlému čištění a desinfekci ploch a zařízení zdravotnických středisek, lékařských ordinací, domovů pro seniory a nemocnic (například vyšetřovacích křesel, rukojetí). Ubrousky se nesmí používat na invazivní zdravotnické prostředky, jako jsou například chirurgické nástroje, naslouchátka, ušní vložky.
 
DOBA PŮSOBENÍ A ÚČINNOST
MikroorganismyDoba působení
Staphylococcus aureus + MRSA1 minuta
Escherichia coli1 minuta
Enterococcus hirae1 minuta
Pseudomonas aeruginosa1 minuta
Proteus mirabilis1 minuta
Candida albicans1 minuta
Mycobacterium terrae1 minuta
Mycobacterium avium1 minuta
Aspergillus niger1 minuta
BVDV1 minuta
Vaccina1 minuta
H1N115 sekund
 
Návod na použití:
Důkladně přetřete povrch vlhčeným ubrouskem Destix a nechte působit 1 minutu. V případě zbytků roztoku povrch dosušte čistou suchou jednorázovou utěrkou. Jeden ubrousek stačí na vyčištění povrchu o rozměru 30 x 30 cm.
Před aplikací si důkladně přečtěte pokyny uvedené na etiketě výrobku a pokyny výrobce. Používejte pouze na povrchy odolné vůči alkoholu a neporézní povrchy.

Skladování:
Skladujte v originálním uzavřeném obalu, odděleně od potravin a pitné vody. nevystavujte přímému slunci nebo zdrojům tepla. Teplota skladování od 5 do 25°C.

Kód výrobku: DX1212

K produktu je možné zakoupit taky velice výhodné náhradní plnění dózy DX2212.


Bezpečnostní upozornění:

 

                  Výstraha

EUH 208 Obsahuje D-Limonen Může vyvolat alergickou reakci.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.  Zákaz kouření.
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

06.03.2015

NOVINKA: Mop ekologický

V březnu 2015 jsme do našeho sortimentu zařadili dva ekologické mopy. Tyto mopy, díky svému speciálnímu složení, nepouští vlákna a nezanechávají šmouhy.

MenuX

InformaceX