ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

CHLORAMIN T práškový dezinfekční přípravek 1 kg sáček

Akce
CHLORAMIN T práškový dezinfekční přípravek 1 kg sáček
Výrobce:Schulke CZ, s.r.o.
Katalogové číslo:080444
EAN kód:8594005393196
Skupinové balení:14 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:330,00 Kč
Běžná cena s DPH:399,30 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:247,00 Kč
Akční cena s DPH:298,87 Kč
Vysoce účinný univerzální práškový dezinfekční přípravek na bázi chlóru pro nejširší použití.
 
  • Určený k běžné i ohniskové dezinfekci velkých ploch a povrchů zdravotnických prostředků
  • Tradiční, ověřený dezinfekční prostředek
  • Široké spektrum účinnosti
  • Osvědčená dezinfekce v rizikovém prostředí (SARS, ptačí a prasečí chřipka, a likvidace živelných katastrof)
  • Výborný virucidní účinek
  • Kompatibilní s utěrkami wettask a schulke wipes
 

Účinné látky: tosylchloramide sodium (CAS 127-65-1, EINECS 204-854-7), obsah aktivního chloru 25 %

Biocidní účinnost/ použitíKoncentrace v %Dávka na 1l prac. roztokuExpozice
Čištění a dezinfekce ploch ve zdravotnických zařízeních a obecné praxi110 g30 min
Ohnisková dezinfekce3 - 530 - 50 g30 min

1% roztok Chloraminu T obsahuje 2 500 ppm aktivního chloru


Aplikace:

Dezinfekce  ploch  a  předmětů:  Plochy  a  povrchy  předmětů  otřete  textilií  smočenou  v  pracovním roztoku.  Malé  voděodolné  předměty  lze  ponořit  do  pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Pracovní roztok lze aplikovat i postřikem. Aplikujte  na  povrchy,  které  jsou  odolné  vůči  působení chlóru, kromě mechanicky poškozených povrchů.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Bezpečnostní upozornění:                             Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal podle regionálních předpisů.

Doplňující informace o nebezpečnosti:
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
 
Doba použitelnosti: 24 měsíců v uzavřeném obalu
 

Balení: 1 kg sáček

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

MenuX

InformaceX