Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

CHIRODERM GEL alkoholový dezinfekční prostředek na ruce 5 l

CHIRODERM GEL alkoholový dezinfekční prostředek na ruce 5 l

Při nákupu produktů nad 1500  Kč získáváte
slevu 5% na další nákup.

Výrobce:Banchem s.r.o.
Katalogové číslo:081550
EAN kód:8586000284524
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:1645.00 Kč
Cena s DPH:1990.45 Kč
Gelový alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Nevysušuje pokožku, má vysokou dezinfekční účinnost a dlouho přetrvávající účinek.

Použití:
Hygienická dezinfekce rukou: Do suché pokožky se vtírá 3 ml gelu po dobu 30 vteřin.
Chirurgická dezinfekce rukou: Po chirurgickém umytí rukou a následném vysušení sterilní rouškou se na suchou pokožku rukou a předloktí vtírá 2 x 5 ml gelu do zaschnutí. Při přemývání nanést 5 ml gelu a nechat zaschnout.
 
Spektrum účinku:
baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, sporicidní, MRSA - ABCTMV

Složení:
propan-2-ol  42g/100g,  propan-1-ol  28g/100g,  bifenyl-2-ol 0,45g/100g, peroxid vodíku 0,5g/100g, parfém, D-LIMONENE

Oblast použití:
zdravotnictví, veterinární medicína, komunální hygiena. Přípravek je určený jen pro profesionální použití. Používá se koncentrovaný.


Bezpečnostní upozornění:

    

                               Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné poškození očí.
Může způsobit ospalost nebo závratě .

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.    
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

MenuX

InformaceX